Sandefjord

BUTIKK, kontor og parkering

Sandefjord

Butikk, kontor og parkering
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
 

storgata 4

Hoved leietakere er Sandefjords Blad og Gina Tricot. Totalt 40 parkeringsplasser. Attraktivt beliggende i Sandefjord sentrum

Prisantydning

Kr 44,5 mill.  (brutto eiendomsverdi)

 

Info om eiendommen

Sammendrag

Hoved leietakere er Sandefjords Blad og Gina Tricot.

Totalt 40 parkeringsplasser.

Attraktivt beliggende i Sandefjord sentrum

Oppført i 2007, moderne bygningsmasse som består av 4 næringsseksjoner for salg. En butikkseksjon, en kontorseksjon, parkeringskjeller/parkeringshus og parkeringsplan. Øvrig seksjoner er tre næringsseksjoner og 11 boligseksjoner som har andre eiere.

Andel av eiet tomt på totat 1.129 m2

Leieinntekter totalt NOK 4.023.152,-

Prisantydning
NOK 44,5 mill. (brutto eiendomsverdi)

Selskapsopplysninger
Selger: Micasa AS
Org. nr.: 966 306 742

Selskapet/hjemmelshaver: Storgaten 4 Sandefjord AS
Org.nr.: 993 001 627

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger
Eiendommen:

Adresse

Storgata 4, 3210 SANDEFJORD

Kommune Sandefjord
Hjemmelshaver

Storgaten 4 Sandefjord AS

Matrikkelnr

Gnr: 172, Bnr. 181, Snr: 1,2,3,4

Tomt

Andel av 1.129 m2 eiet tomt

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen er sentralt beliggende i Sandefjord, med gangavstand til alle fasiliteter.

Tomt
Andel av eiet tomt stor 1.129 m2

Opparbeidelse
Hele tomten er bebygget.

Grunnforhold
Selger er ikke kjent med noen form for forurensning i grunn

Tinglyste heftelser og servitutter
Seksjoneringsbegjæring og erklæring om tilleggsdel, se vedlegg bilag 1

Reguleringsplan- og bestemmelser
Eiendommen er uregulert, men er i kommuneplan/- delplan avsatt til sentrumsformål – nåværende (120 – senterområde). Kommuneplan 22.05.2014

Diverse
Eierbrøk totalt for disse 4 seksjonene 2749/4279 deler

Energimerke
Energimerke har farge: “Rød C”
Se vedlagte energiattest på forretning, kontor og teknisk anlegg

Situasjonskart

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
2007

Ferdigattest / brukstillatelse
Foreligger pr. 08.09.2009, se kommunale vedlegg

Konstruksjon / byggemåte
Bygningen er fundamentert med peler til fjell. Støpte og armerte betongsåler under yttervegger og søyler. Grunnmur under terreng av armert betong. Kjellergulv i støpt og pusset betong. Yttervegger og gulv uten varmeisolasjon.

Etasjeskillere av Hulldekkeelementer av betong. Malte gulvoverflater i parkeringskjellere. Butikklokale med fliser. Kontorlokaler med parkett eller tepper. Nedforede himlinger med lyddempende plater og innfelt belysning.

Yttervegger av utfyllende stendere og rammer av stålprofiler. Betong i vegger mot nabobygg.

Tak
Etasjeskillere og yttertak med bærende konsentrasjoner av Hulldekkeelementer. Yttertaket er tekket med Sarnafil takfolie. Fall til innvendige sluk.

Oppvarming
Hovedoppvarming skjer ved hjelp av ventilasjonsanlegget. I tillegg elektriske panelovner plassert ved vindusfasadene.

El.anlegg
400 volt elanlegg med hovedtavle i teknisk rom kjeller. Separate elanlegg til de ulike brukere / leietakere tilpasset dagens drift. Automatsikring, jordfeilbrytere Skjult forlegning.

Ventilasjon
Butikklokalet i 1. etg. + Sandefjord Blad sine lokaler i 1. og 2. etg. har balansert ventilasjonsanlegg med kjøling. Ventilasjonsanlegget er plassert i teknisk rom (fellesrom) i kjelleren.

Brann
Bygningen her sprinkleranlegg. Brannvarsling med kobling til 110 – sentral. Lokal brannslanger i hver etasje.

Diverse
To stk. personheiser fra kjeller til 5. etg. Fjernstyrt port til parkering.

Standard
Eiendommen/seksjonene har normal god standard, jfr. vedlagte tilstandsrapport.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA
1.etg. Kontorareal m/inng. Storgata, butikkareal m/inng. Jernbanealleen, parkeringsareal (12 parkeringsplasser). 907 m2
2.etg. Kontorareal 1009 m2
U.etg. Parkeringshus/kjeller med adkomst fra Storgata (28 parkeringsplasser) 897 m2
Sum 2813 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Brutto årlig leie, NOK 4.023.152,-

Estimert netto leie, ca. NOK 3.763.151,-

Sandefjords Blad og Gina Tricot har ca. 1 år igjen av sine leiekontrakter.

Det er ikke ledig areal, Sandefjords Blad har fremleid deler av sitt areal i 2. etg. til Thor Dahl Management.

Fellesutgifter
Ca. NOK 635.000,- i 2020

Eierkostnader
Anslått ca. NOK 260.000,-

Driftsavtaler
Løpende driftsavtaler, overtas av kjøper etter avtale.

Skattetakst
Det er ikke eiendomsskatt i Sandefjord Kommune.

Kommunale avgifter
Fordeles i felleskostnader.

Forsikring
Dagens eier betaler ca. kr 16.600,- pr. år i forsikring. Denne kan ikke påregnes overtatt da det er særskilte avtaler (flere eiendommer) som ligger til grunn.

Ligningsverdi
Fastsettes etter at transaksjonen er gjennomført

Leietakeroversikt

Estimert kjøpesum

 

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. (Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som som salg av 100 % av aksjene i eierselskapet til eiendommen.

Budgiving
Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag.

Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark – up).
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/ miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt.

Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende,  må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Styreforbehold
Inngåelse av en for selger bindende avtale, er betinget av godkjennelse fra selgers styre, både hva gjelder kontraktsvilkår og de kommersielle betingelser for kjøpet.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding. Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Selgers og Selskapets firmaattest
  og pantattest
 1. Tilstandsrapport
 2. Selskapets regnskap pr.31.12.2020
 3. Energiattest
 4. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Selgers og Selskapets firmaattest og pantattest
 4. Tilstandsrapport
 5. Selskapets regnskap pr.31.12.2020
 6. Energiattest
 7. Kjøpekontrakt
   Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo