Q4 logo

Stavern/Larvik

 »LOSEN» RESTAURANT/CAFE

2293512583556
2293512583558
2293512583559
2293512583561
2293512583562
2293512583563
2293512583566
2293512583568
2293512583571
2293512583573
2293512583577
2293512583574
2293512583579
2293512583584
2293512583585
2293512583586
previous arrow
next arrow
2293512583556
2293512583558
2293512583559
2293512583561
2293512583562
2293512583563
2293512583566
2293512583568
2293512583571
2293512583573
2293512583577
2293512583574
2293512583579
2293512583584
2293512583585
2293512583586
previous arrow
next arrow

Bryggeslengen 7 og 9

 »LOSEN» RESTAURANT/CAFE

Prisantydning

Kr 7.900.000 + 2,5% dokument avgift

Info om eiendommen

Sammendrag

Næringseiendommen ble opprinnelig bygget i 1976 som marina og båtverksted. Gjennom 1980 og 1990 tallet ble eiendommen tilbygget og endret og ble på 1990 tallet bygget om til restaurant/isbar, kafè. I tillegg er del av bygget tilholdssted for Stavern Gjestehavn med kontor, dusj, toaletter og vaskerom m.m.

Stavern har en lang historie som havn og ankerplass, om lag ca. 900 båtplasser og viden kjent som en turistby. Sommeren er høysesong og flere ganger kåret til årets sommerby.

Det er to leieforhold på eiendommen, i tillegg til Stavern Gjestehavn, begge løper ut pr. 31.12.2022

Leietakere er Losen Brygge AS (Smak av Stavern) og Stavern Brygge AS
Beskjeden leie utgjør h.h.v. kr 150.000,- og kr 105.000,-, avsluttes 31.12.2022

Enkel bygningsmasse, BTA ca. 1000 m2
Eiet tomt 674,2 m2, i tillegg blir det lagt til areal til uteservering ved isbar på 169,8 m2
Eiendommen er beliggende i vannkanten

Overtagelse etter avtale SE SPESIELT «VILKÅR FOR SALG AV LOSEN»

Frist for å komme med bud 26.08.2022 kl. 12.00, forhandlinger/høyeste bud innen 31.08 kl. 12.00

Prisantydning
Kr 7.900.000,- + 2,5% dokument avgift

Selskapsopplysninger
Selger/hjemmelshaver: Larvik Kommune (Larvik Havn)
Org. nr.: 918 082 956

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Bryggeslengen 7 og 9, 3290 Stavern

Kommune Larvik
Hjemmelshaver

Larvik kommune

Matrikkelnr

Gnr: 5001, Bnr: 188.

Tomt

Eiet tomt, 674,2 m2 + liten andel av bnr 799 (169,8 m2)

Beliggenhet / områdebeskrivelse
Fordelaktig beliggenhet i vannkanten ved småbåthavn, gjestehavn og forretningsområde i Stavern sentrum som nærmeste naboer.

Tomt

Opparbeidelse
Arealet er flatt og omfatter kun grunnen som er bebygget.

Grunnforhold
Selger er ikke kjent med noen form for forurensing i grunn

Annet/utviklingspotensiale
Mulig ombygging/nybygg av eiendommen vil kunne gi et veldig løft for fremtidig drift.

Tinglyste heftelser og servitutter
– 1976/3488-1/30 10.06.1976 ERKLÆRING/AVTALE
Gjelder benyttelse av toiletter
– 1999/2141-1/30 23.04.1999 ERKLÆRING/AVTALE
Best om salg av øl og mineralvann frem til 01 05 2004
Rettighetshaver: Ringnes AS
Overført fra: KNR: 3805 GNR: 5001 BNR: 188 F

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eldre reguleringsplan fra 1994, i kraft fra 1999, felt FK 1, forretning/kontor. Kommunedelplan for Stavern by 2021-2033, Kombinert bebyggelse og anleggsformål, Framtidig. Områdenavn KB1.

Energimerke
Energimerke har farge: “G5/Rød”

Energiattest: : Foreligger ikke, megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Oppført ca. 1976 som marina og båtverksted, tilbygget og ombygget på 1980-, og 1990-tallet.

Ferdigattest / brukstillatelse
Ferdigattest fra 1980, nybygg etter brann.

Konstruksjon / byggemåte
Bygget er oppført av stålchassis med innfellingselementer av bindverk i tre med utvendig trekledning, på støpt plate av betong.

Tak
Taket er bygget med korrugerte stålplater før isolasjon og papptekking, på limtredragere.

El.anlegg
Elektrisk anlegg er bygget ut og endret etappevis. Det er to nyere tavler ifm. isbar og restaurant. Eldre tavler i bygget ellers. Det er flere steder skrusikringer. Jfr. tilstandsrapport.

Ventilasjon
Det er flere avtrekk- og ventilasjonsanlegg i bygget. Anleggene er generelt svakt vedlikeholdt og flere er defekt, jfr. tilstandsrapport.

Brann
– Det er brannslanger plassert i bygget. – Det er installert brannalarm for ca. 5 år siden iflg. selger. Tavle er plassert utendørs ved kjøkkeninngang med låsbart skap. Nøkkel henger imidlertid ved skap. To soner er utkoblet. – Det er montert nøkkelsafe for brannvesen på fasade ved tavle for alarm.

Diverse
Se vedlagte tilstandsrapport som mer detaljert beskriver eiendommens standard/tilstand.

Standard
Eiendommen har meget enkel standard og store påkostninger må påregnes, jfr. tilstandsrapport.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
(Her beskrives justeringsforpliktelser på salgstidspunktet) Justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter tilknyttet eiendommen forutsettes overført til kjøper pr. overtakelse.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
1. etg. 1 Isbar med kjøkken, 2 wc, bakrom, lager o.l. Restaurant med kjøkken, toalettrom, lager, bakrom o.l. Gjestehavnkontor, lager, dusjsone, toalettrom dame/herre, offentlige toaletter x 3 + 2 dusjrom. 580 m2
2. etg. Trapperom, forsamling med utgang terrasse/utebar, bar, bakrom/lager, kontor, 2 trapperom, nødutgang. 420 m2
Sum(ca) 1000 m2

Innredning er eid av leietaker Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Eiendommen er utleid til Losen Brygge AS (Smak av Stavern) og Stavern Brygge AS

Leieforholdene avsluttes pr. 31.12.2022

En beskjeden leie utgjør h.h.v. kr 150.000,- og kr 105.000,- pr.år.

Larvik Havn benytter sin del av lokalene og driver gjestehavnen fra disse.

Larvik Havn betaler ikke leie i dag, men vil etter overtagelse betale leie, jfr. nedenfor nevnte Vilkår til prospekt.

Hele eiendommen er utleid

Larvik havn dekker kommunale avgifter for begge. Renovasjon dekker Bryggekjøkkenet selv mens Losen Brygge bidrar med 25.000,- til larvik havn for dette.

Vilkår for salg av Losen

Kjøpsvilkår
Salget av denne eiendommen har vært politisk behandlet ved flere anledninger. Vedtak av betydning for salgsgjennomføringen og kjøpsforpliktelser følger som vedlegg til salgsprospektet. Med grunnlag i vedtakene vil følgende vilkår gjelde for kjøper av eiendommen:

1. Nåværende eller ny bygningsmasse på eiendommen skal inneholde minimum følgende lokaler for vertskapsfunksjonen for Stavern Gjestehavn:
a. Kontor m/garderobe ansatte
b. Et mindre lagerrom
c. HC WC
d. Dametoalett
e. Herretoalett
f. Vaskerom
g. Herregarderobe m/dusj
h. Damegarderobe m/dusj

Arealbehovet vil være ca. 120 kvm, og den til enhver tid driver av gjestehavnvirksomheten skal betale markedsleie for lokalene. Markedsleie fastsettes med grunnlag i sammenligning med leiepris for tilsvarende lokaler med tilsvarende standard.

2. Bygningsmassen skal minimum inneholde ett serveringstilbud

3. Bygningsmassen skal forøvrig inneholde tilbud tilpasset båtgjester, andre tilreisende
og fastboende. Mulighetsstudien “Overordnet utviklingskonsept for Stavern gjestehavn” skal her være retningsgivende

4. Det skal ikke etableres hotelldrift

5. Kjøpsvilkårene skal senest være innfridd
1. mai 2024. Gjestehavndrift skal sikres for sommersesongen 2023, og om nødvendig skal det etableres tilfredsstillende midlertidige lokaliteter for driften denne sesongen.

Konsekvenser av ikke å innfri kjøpsvilkårene og kommunal forkjøpsrett
Dersom kjøpsvilkårene som fremkommer i prospektet ikke innfris, kan Larvik kommune kreve gjenkjøp av eiendommen. Gjenkjøpsretten skal gjelde i 5 år. Gjenkjøpsprisen settes til gjennomsnittet av to verdivurderinger innhentet av Larvik kommune. Gjenkjøpsprisen skal dog ikke overstige avtalt kjøpesum i dette salget.
Gjenkjøpsretten avtalefestes i kjøpekontrakten. Ved overdragelse av eiendommen har Larvik kommune forkjøpsrett, en forkjøpsrett som gir kommunen rett til å tre inn i høyeste bud. Forkjøpsretten skal tinglyses på eiendommen.

Avgivelse av bud og bud- og akseptfrister
Frist for inngivelse av bud på eiendommen er satt til 26. august 2022 klokken 12.00. Tidligste akseptfrist på inngitte bud skal være 31. august 2022 klokken 12.00. Behandling av innkomne bud og eventuelle forhandlinger/budrunder vil bli foretatt i perioden mellom 26. og 31. august. Som følge av kjøpsvilkårene som følger eiendommen, kan budet inneholde en orientering om budgivers planer med eiendommen. Erfaring med drift av småbåthavner og erfaring med eierskap av eiendommer med maritimt servicetilbud vil vektlegges.

Nåværende leieforhold
Det er for tiden to løpende leieforhold i bygget. Begge utløper og skal være fraflyttet innen 31/12-2022.
Årlig leie for 2022 utgjør henholdsvis 150 000,- + mva og 105 000 + mva.
Alt av inventar i lokalene som leies, herunder kjøkkeninnredning tilhører leietakerne.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:
• Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
• Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
• Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing
i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
• Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr
å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
• Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen

Due diligence
Dersom budgiver i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Budgiver får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som budgiver anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.
Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Styreforbehold
Inngåelse av en for selger bindende avtale, er betinget av godkjennelse fra selgers styre, både hva gjelder kontraktsvilkår og de kommersielle betingelser for kjøpet.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23). Dersom pålagt informasjon iht. loven ikke kan fremlegges av budgiver og Kjøper vil oppdraget ikke kunne gjennomføres. Alle innbetalinger til Oppgjørskontoen skal foretas fra norsk bank.

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1
(prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no