Q4 logo

Borgeåsen/Porsgrunn

TOMTEOMRÅDE

2293512583356
60 Grader_Porsgrunn_interiør-41
60 Grader_Porsgrunn_interiør-12
60 Grader_Porsgrunn_interiør-17
60 Grader_Porsgrunn_interiør-4
60 Grader_Porsgrunn_interiør-5
60 Grader_Porsgrunn_interiør-11
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-18
60 Grader_Porsgrunn_interiør-2
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-12
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-11
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-13
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-9
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-7
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-2
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-3
60 Grader_Porsgrunn_Drone-12
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-1
60 Grader_Porsgrunn_Drone-13
60 Grader_Porsgrunn_Drone-8
60 Grader_Porsgrunn_Drone-10
60 Grader_Porsgrunn_Drone-6
60 Grader_Porsgrunn_Drone-7
60 Grader_Porsgrunn_Drone-3
60 Grader_Porsgrunn_Drone-4
60 Grader_Porsgrunn_Drone-2
60 Grader_Porsgrunn_Drone-1
previous arrow
next arrow
2293512583356
60 Grader_Porsgrunn_interiør-41
60 Grader_Porsgrunn_interiør-12
60 Grader_Porsgrunn_interiør-17
60 Grader_Porsgrunn_interiør-4
60 Grader_Porsgrunn_interiør-5
60 Grader_Porsgrunn_interiør-11
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-18
60 Grader_Porsgrunn_interiør-2
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-12
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-11
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-13
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-9
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-7
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-2
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-3
60 Grader_Porsgrunn_Drone-12
60 Grader_Porsgrunn_Eksteriør-1
60 Grader_Porsgrunn_Drone-13
60 Grader_Porsgrunn_Drone-8
60 Grader_Porsgrunn_Drone-10
60 Grader_Porsgrunn_Drone-6
60 Grader_Porsgrunn_Drone-7
60 Grader_Porsgrunn_Drone-3
60 Grader_Porsgrunn_Drone-4
60 Grader_Porsgrunn_Drone-2
60 Grader_Porsgrunn_Drone-1
previous arrow
next arrow

Borgeåsvegen 40

Tomteområde

Prisantydning

Kr 18 mill. + 2,5 % dok.avg.

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av eiendommen.

Info om eiendommen

Sammendrag

Meget attraktiv eiendom for utvikling på toppen av Borgeåsen, nord for Porsgrunn sentrum.

Tomta er i arealplanen til Porsgrunn kommune avsatt til bolig/offentlig eller privat tjenesteyting. Det åpnes for bebyggelse på ca. 7,5 mål av eiendommen. Det er foretatt et mulighetsstudie som følger som vedlegg til prospekt. Det anbefalte alternativet i studiet viser 25 boliger som tunbebyggelse.

Dagens bygningsmasse for NRKs virksomhet (fraflyttet i 2020), er oppført i ulike byggetrinn fra 1927 til 1996. Den består av en frittliggende garasje, en eldre trebygning og et systembygg, alt på ett plan. Det vurderes lite hensiktsmessig å bevare eksisterende bebyggelse, da den har en lav utnyttelse og en sentrert plassering på tomten, som vil begrense videre utviklingspotensial.
Totalt bygningsareal er 2 143 m2 BTA.

11 553 m2 selveiet tomt.

Prisantydning
Kr 18 mill. + 2,5 % dok.avg.

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ola Larsen mail: ol@q4.no mob: 907 82 692

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Borgeåsvegen 40, 3910 PORSGRUNN

Hjemmelshaver

Norsk Rikskringkasting AS, org.nr. 976 390 512

Matrikkelnr

Gnr: 373, Bnr : 181

Tomt

11 553 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen er beliggende på toppen av Borgeåsen, litt nord for Porsgrunn sentrum. Borgeåsen er er et friområde med furu- og blandingsskog og et stort nett av turstier, og som er omkranset av boligområder, med hovedvekt av småhusbebyggelse, i tillegg til noe terrassehus på vestsiden av åsen. Nedenfor Borgeåsen ligger lokalsenteret på Hovenga, med kjøpesenter og dagligvare.

Tomt
11.553 m2 lett skrånende tomt. Den del av tomta som ikke er bebygget er opparbeidet til parkering, trafikkareal og plener.

Adkomst
Adkomst fra Borgeåsvegen, som går gjennom boligområde.

Bebyggelse
Dagens bygningsmasse for NRKs virksomhet
(fraflyttet i 2020), er oppført i ulike byggetrinn fra 1927 til 1996. Den består av en frittliggende garasje, en eldre trebygning og et systembygg, alt på ett plan. Det vurderes lite hensiktsmessig å bevare eksisterende bebyggelse, da den har en lav utnyttelse og en sentrert plassering på tomten, som vil begrense videre utviklingspotensial.

Den sammenhengende bebyggelsen (hovedbygningen) utgjør 2 143 m² BTA og strekker seg over to etasjer. Første etasje består av resepsjon, cellekontorer, møterom, innspillingsrom, studio, toaletter og kantine. Underetasjen består hovedsakelig av lagerareal og tekniske rom. I tillegg er eiendommen bebygget med garasje og carport med opplegg til lading av el-bil.

Utomhusarealene er opparbeidet med asfalterte parkeringsplasser på området, samt noen parkeringsplasser tilknyttet bebyggelsen med ladestasjon.

Det er en sendemast nord-vest på eiendommen som er bortfestet. Masten har utstyr for mobilnett, nødnett og radio/TV.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
Kjeller Lager, teknisk, toalett 543 m2
1. etg. Kontor, kantine, studio, teknisk 1463 m2
Trafo 11 m2
Garasjer Parkering, lager, boder 127 m2
Sum 2143 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.


Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter

Planstatus
Deler av eiendommen er i ny kommuneplan regulert til kombinert formål (delområde K30), for fremtidig boligbebyggelse, offentlig- eller privat tjenesteyting. Resten av eiendommen er avsatt til grønnstruktur som delvis er berørt av hensynssone for bevaring av grønnstruktur. Arealet som er avsatt til kombinert bebyggelse er ca. 7 490 m2, mens eiendommens totale størrelse er 11 550 m2.

Bybåndet mellom Porsgrunn og Skien har en generell lav tetthet. Overordnet plan har inndeling av soner med ulike krav til tetthet. Dette er for å konsentrere utbygging innenfor gang- og sykkelavstand til by- og lokalsentra, og for å støtte opp under en satsing på kollektivtrafikk.

Eiendommen ligger innenfor sonen med lavest tetthet; resten av bybåndet, som er satt til minimum 2 boliger pr daa. Høyest oppgitt tetthet, nærmest sentrum er 4 boliger per dekar. Planen oppgir at Ved søknad om tiltak i områder som ikke er detaljregulert kan tilpasning til eksisterende bebyggelse i nærområdet veie tyngre enn tetthetskrav i tabell 2.1.2.1.

2.1.2 Boligbebyggelse
2.1.2.1 Tetthet ved reguleringsplanlegging og søknad om tiltak

Type bestemmelsesområde Minimumskrav til tetthet (boenheter/dekar)
Sone 1 km rundt bysentrum 4
Sone 500 m rundt lokalsenter 3
Resten av bybåndet 2

Informasjon: For tetthet for boliger i sentrum og lokalsenter se Sentrumsformål (jf. 2.1.4). Se plankart for oversikt over geografisk avgrensing av bestemmelsesområdene.

Mulighetsstudie

Anbefalt alternativ: Tun
Anbefalt alternativ kombinerer kvaliteter fra begge de to andre alternativer i studiet. Strukturen danner tydelige gate- og plassrom, samtidig som den er oppbrutt og åpner for siktakser på tvers av strukturen. Flere mindre nabolag innenfor strukturen kan fremheves ved variert fargebruk og fasadeuttrykk, og med et nettverk av mindre adkomstveier som kobles til stier og turveier. Bebyggelsen tilpasses koter i terrenger, som gir varierte høyder og et dynamisk uttrykk.

Hver bolig etableres med en parkeringsplass, mens det anlegges en mindre felles parkeringsplass for gjester i enden av Borgeåsvegen. Her etableres også et utkikkspunkt, turdestinasjon, med muligheter for hvile og lek.

Alt: Tun
BRA bolig 3340m2
Antall boliger 25 stk
Fotavtrykk 1900m2
Brutto uteareal per bolig 390m2

Vei, vann og avløp
Offentlig vei, vann og avløp.

Overtagelse
Etter nærmere avtale.

Prisantydning
Kr. 18 mill. + off. omk.

Megler/Visning
Ola Larsen tlf. 907 82 692 / Etter avtale med megler, eller ved selvsyn på tomtene.

Salgsobjekt
Salg av eiendom – Gnr. 373, bnr. 181 i Porsgrunn kommune.

Kilde
Det er i prospektet brukt informasjon fra Mulighetsstudie utarbeidet av LPO Arkitekter.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper. Oppgjøret for transaksjonen gjennomføres av Q4 Næringsmegling AS.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

• Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

• Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 18 måneder etter overtagelse.

• Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr
å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.

• Selgers samlede ansvar til å betale erstatning eller prisavslag vil være begrenset oppad til 10% av eiendomsverdien. Kjøper kan ikke fremme krav mot Selger med mindre det samlede krav om prisavslag og erstatning overstiger NOK 1 000 000. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under NOK 200 000. Dersom det samlede krav overstiger minstebeløpet, skal kravene likevel dekkes fra første krone.

• Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens gnr./bnr., beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Ved dette salget gjøres unntak fra Eiendomsmeglingsforskriftens regler, § 6-3 og 6-4 om budgivning, ved at muntlig forhøyelse av bud aksepteres. Vi oppfordrer likevel til at alle bud og forhøyelser formidles skriftlig. E-post og SMS kan benyttes, i tillegg til bud inngitt i budskjema eller brevformat.

Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:
Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Selger utarbeider et datarom og vil kunne gi kjøper tilgang kort tid etter budaksept foreligger. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom diligence.

Bilagsliste

1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
2. Kjøpekontrakt
3. Meglerinformasjon fra kommunen
4. Kommunplanens arealdel 2018 – 2030
5. Mulighetsstudie utarbeidet av LPO Arkitekter

Bilagsliste

1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
2. Kjøpekontrakt
3. Meglerinformasjon fra kommunen
4. Kommunplanens arealdel 2018 – 2030
5. Mulighetsstudie utarbeidet av LPO Arkitekter

 

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Ola Larsen

Daglig leder/EIENDOMSMEGLER MNEF 

 

 
Tlf +47 907 82 692
E-post ol@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no