Q4 logo

Larvik

NÆRINGSSEKSJON

DJI_0001-HDR
DJI_0004-HDR
DJI_0007-HDR
DJI_0010-HDR
DJI_0013-HDR
DJI_0016-HDR
DJI_0025-HDR
DJI_0022-HDR
DJI_0031-HDR
DJI_0040-HDR
DSC_2014
DSC_2011
DSC_2017
DSC_2020
DSC_2024
DSC_2033
DSC_2042
DSC_2047
DSC_2053
DSC_2062
DSC_2067
DSC_2065
DSC_2068
DSC_2069
DSC_2071
DSC_2070
DSC_2072
DSC_2074
DSC_2073
DSC_2075
DSC_2076
previous arrow
next arrow
DJI_0001-HDR
DJI_0004-HDR
DJI_0007-HDR
DJI_0010-HDR
DJI_0013-HDR
DJI_0016-HDR
DJI_0025-HDR
DJI_0022-HDR
DJI_0031-HDR
DJI_0040-HDR
DSC_2014
DSC_2011
DSC_2017
DSC_2020
DSC_2024
DSC_2033
DSC_2042
DSC_2047
DSC_2053
DSC_2062
DSC_2067
DSC_2065
DSC_2068
DSC_2069
DSC_2071
DSC_2070
DSC_2072
DSC_2074
DSC_2073
DSC_2075
DSC_2076
previous arrow
next arrow

Sigurds gate 7b

Næringsseksjon

Prisantydning

Kr 2.950.000 + 2,6% offentlige avgifter

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

Info om eiendommen

Sammendrag

Vi har gleden av å presentere Sigurdsgate 7B, en næringseksjon med profil mot Sigurdsgate og varelevering mot Lilletorget meget sentralt og fordelaktig beliggende i sentrum av Larvik.

Oppført i 1975. Fremstår med en enkel standard med behov for oppussing.

BTA 548 m2 inneholdende ett stort salgslokale, kontor, spiserom og garderobe i tillegg til 2 lagerrom og varemottak.

Seksjon 3 har eierbrøk: 301/982.

Seksjon 3 disponerer i tillegg Tilflukstrom ca 55 m2 som er utleid for kr. 1.000 pr mnd til Handverker Nordheim. Leiekontrakt kan sies opp med 6 mnd gjensidig oppsigelse.

Seksjonen overtas for øvrig uten leieforhold til kjøpers egen anvendelse.

1,5 mål felles eiertomt.

Prisantydning
Kr 2.950.000 + 2,6% offentlige avgifter
Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Sigurdsgate 7B, 3256 LARVIK

Kommune Larvik
Hjemmelshaver

Lilletorvet AS

Matrikkelnr

Gnr: 3020, Bnr : 1285, Snr: 3

Tomt

1.519,6 m2 eiet fellestomt for sameiet

Beliggenhet / områdebeskrivelse
Vi har gleden av å presentere Sigurdsgate 7B, en næringseksjon med profil mot Sigurdsgate og varelevering mot Lilletorget meget sentralt og fordelaktig beliggende i sentrum av Larvik.

Tinglyste heftelser og servitutter
Jfr Bilag 1 til dette prospekt. Pengeheftelser blir slettet, servitutter overtas av kjøper.

Reguleringsplan- og bestemmelser
Eiendommen er i reguleringsplan for Kvartal 12, felt 1 fra 2006 avsatt til bl.a. Forretning, Kontor, bervertning og boliger. I kommuneplan avsatt til Sentrumssone med kombinert bebyggelse og anleggsformål, Nåværende. Jfr reguleringsplan og kommuneplan i sin helhet i bilag 2 til dette prospekt.

Energiattest
Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

 

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
1975

Ferdigattest / brukstillatelse
Eldre bygg, hverken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger

Konstruksjon / byggemåte
Salgslokale:
Himling: Pusset og malt Ytong (siporex) og treull plater.
Vegger: Pusset mur, malt og umalt Malt/umalt gips.
Gulv: Gummibelegg, type ukjent.
Alu vinduer/skyvedør/automatikk fra 2016 

Garderobe:
Inneholder 2 stk toalettrom og 1 stk bøttekott, 1 stk garderobe, 30 l VV tank fra: Ukjent
Himling: Nedsenket, malt himling.
Vegger: Malte overflater på vegger.
Gulv: Belegg og laminat.

Spiserom:
Himling: Nedsenket, malt himling.
Vegger: Malte strie på vegger.
Gulv: Laminat.
Hybelkjøkken og enkel kjøkkeninnredning.

Kontor:
Himling: Nedsenket, malt himling.
Vegger: Malte strie på vegger.
Gulv: Laminat.

Ventilasjonsanlegg som kun betjener dette lokalet, produksjonsår 1975. Ukjent tilstand, har ikke blitt driftet de siste år.

El.anlegg
Måler og hovedsikring i hovedtavle. Underfordeling i tekn. rom, automatsikringer og skrusikringer.

Armaturer med ukjent produksjonsår. Spotbelysning med ukjent produksjonsår. Strømmen i lokalene har vært avstengt siden Jernia flyttet ut for noen år siden. Lokalene har etter dette ikke vært en del av eiendommens internkontroll på elektro.

Brann
1stk brannslange, siste service 2021
1 stk Skumapparat, siste service 2021
2 stk røykvarslere

Standard
Seksjonen fremstår med en enkel standard og har behov for oppussing etter kjøpers ønsker og behov.

 

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Leieforhold
Tilfluktsrom, ca 55 m2 er utleid som lager til Handverker Nordheim for kr. 1.000,- pr mnd. Leieforholdet kan sies opp med 6 mnd gjensidig oppsigelse. Hele kontrakt ligger i Bilag 4 til dette prospekt.

Fellesutgifter
Kom.avg, forsikring, årskontroll av brannslokke-utstyr, er felles for næringsseksjonene, avregnes årlig.

Kommunale avgifter 2021 er ikke mottatt. Internkontroll elkraft og nødlyst fra Faugstad Elektriske kr. 5.652 + mva samt andel service Vestfold Brannservice kr. 1.220 + mva.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Seksjonen har ingen justeringsplikt eller rettighet.

Kommunale avgifter
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp.

Forsikring
Gjensidige, siste oppgitt premie årlig kr. 9.271,- (2021) for denne seksjon.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger.

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt.

Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

• Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
• Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
• Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
• Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr
å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
• Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Budgiver får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som budgiver anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding. Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23). Dersom pålagt informasjon iht. loven ikke kan fremlegges av budgiver og Kjøper vil oppdraget ikke kunne gjennomføres. Alle innbetalinger til Oppgjørskontoen skal foretas fra norsk bank.

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1
(prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Trond Stensholt

Transaksjoner/Eiendomsmegler MNEF

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no