Q4 logo

Horten

Næringstomt, Skoppum
2293512581986
2293512581988
2293512581992
2293512581994
2293512581996
2293512582005
2293512581997
2293512582006
previous arrow
next arrow
2293512581986
2293512581988
2293512581992
2293512581994
2293512581996
2293512582005
2293512581997
2293512582006
previous arrow
next arrow

Adalsveien

Næringstomt, Skoppum

Prisantydning

Kr 3,5 mill. + 2,5% dokument avgift.

Info om eiendommen

Sammendrag

Tomten er ikke regulert, men avsatt til næringsbebyggelse i kommunedelplan.
Selveiet tomt ca. 12 mål, relativt flatt område.

Begrensninger i forhold til høyspent luftledning og adkomst.

Meget god profilering mot hovedveg.

Tomten er uregulert, men avsatt til næringsbebyggelse i kommunedelplan.

Prisantydning
Kr 3.500.000 + 2,5% dokument avgift

Selskapsopplysninger
Selger/hjemmelshaver: Hege C. Rollstad og Børre Larsen.

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Adalsveien, 3185 SKOPPUM

Kommune Horten
Hjemmelshaver

Hege C. Rollstad og Børre Larsen

Matrikkelnr

Gnr 46 Bnr 77 (benevnt som BN5)

Tomt

Selveiet, 12.137,20 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Tomten er attraktivt beliggende mellom E-18 og Horten med kort vei til E-18 og god profilering. Meget kort vei til ny jernbanestasjon på Skoppum som antas være ferdig i 2025.

Tomt
Se reguleringskart.

Opparbeidelse
Tomten er relativt flat og nyttes for det meste som landbruksareal.

Grunnforhold
Det er ikke avholdt noen grunnundersøkelser på eiendommen.

Annet/utviklingspotensiale
Fylkesveimyndighetene har uttalt at de ikke aksepterer ny adkomst fra FV 3140 Adalsveien. Adkomst til tomten antas da bli via Tokerødveien, gjennom Langmyra/Tverrmyra og over dagens jernbaneskinner. Det vil i såfall først kunne skje etter 2025 som p.t. er året hvor Bane NOR ferdigstiller nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Adkomst til område må uansett avklares i detaljplanlegging av eiendommen/området.

Det er begrensninger hva som kan bebygges, varig opphold kan ikke påregnes. Kommunen har antydet følgende: En byggegrense på 10 meter fra senter kraftlinje vil gi et bebyggbart areal på ca. 3,1daa på kommunens eiendom i nordøst.

På eiendommen gbnr 46/77 vil ca. 7,3 daa bli liggende utenfor byggegrensen. Byggegrensen må uansett endelig avklares ved detaljplanlegging av området.

Lede har egne føringer som er vedlagt og beskrevet i bilagene.

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Tomten må reguleres men fra kommunedelplan Skoppum 2021 – 2032:
2.3 NÆRINGSBEBYGGELSE (pbl§ 11-9 nr. 5, 6 og 8)
2.3.1 Område BN1, BN2, BN4 og BN5 (denne tomten/eiendommen)
Områdene kan utnyttes til industri-, håndverks- og lagervirksomhet med tilhørende kontorer.

Tinglyste heftelser og servitutter
1986/4481-1/28 23.06.1986 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Feil dagboknummer i gammel grunnbok. Korrekt dagboknummer er 4881.

2004/2021-1/28 07.04.2004 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Skagerak Nett AS
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om veg

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2007/505844-1/200 22.06.2007 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: STATENS VEGVESEN ORG.NR: 971 032 081
Tillatelse til permanent å ta i bruk nødvendig grunn og rettigheter på den del av eiendommen som berøres av bygging av ny Rv 306.
Bestemmelse om adkomstrett til høyspentmast. Rettet etter tinglysingsloven 18, jf vedtak av 10.04.2012. ID e.f.

Med flere bestemmelser

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2010/913750-1/200 22.11.2010 JORDSKIFTE
Jordskiftesak 0700-2007-0022 Viulsrød
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Situasjonskart

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger.

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

• Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

• Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.

• Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

• Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.

• Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens §6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom budgiver i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Budgiver får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som budgiver anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23). Dersom pålagt informasjon iht. loven ikke kan fremlegges av budgiver og Kjøper vil oppdraget ikke kunne gjennomføres. Alle innbetalinger til Oppgjørskontoen skal foretas fra norsk bank.

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no