Q4 logo

Sandefjord kommune

Lagerseksjon med innredet messanin m/wc
A7M02800
A7M02803
A7M02805
A7M02807
A7M02813
A7M02811
A7M02815
A7M02817
A7M02819
A7M02826
A7M02820
A7M02829
A7M02827
A7M02832
A7M02831
A7M02833
A7M02836
A7M02838
DSC00249
DSC00250
DSC00251
DSC00252
DSC00256
DSC00257
DSC00259
DSC00261
DSC00262
DSC00263
previous arrow
next arrow
A7M02800
A7M02803
A7M02805
A7M02807
A7M02813
A7M02811
A7M02815
A7M02817
A7M02819
A7M02826
A7M02820
A7M02829
A7M02827
A7M02832
A7M02831
A7M02833
A7M02836
A7M02838
DSC00249
DSC00250
DSC00251
DSC00252
DSC00256
DSC00257
DSC00259
DSC00261
DSC00262
DSC00263
previous arrow
next arrow

Borgeskogen 45e

Lagerseksjon med innredet messanin m/wc

Prisantydning

Kr 2.850.000 + 2,5% dokument avgift

Info om eiendommen

Sammendrag

Nyoppført lager-seksjon meget fordelaktig beliggende på Borgeskogen, nær E-18 mellom Tønsberg og Sandefjord. 

Seksjonen overtas uten leieforhold slik at seksjonen kan benyttes av kjøper til egen virksomhet/hobby.

Oppført i 2020.

1 etg: BTA 144 m2
2 etg: BTA 32 m2 (gulvareal messanin) med wc og disp. rom
Sum BTA 176 m2

Takhøyde 6,3 m med unntak av under ståldrager og under messaninetasje.

Prisantydning
Kr 2.850.000 + 2,5% dokument avgift

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

 

Adresse

Borgeskogen 45E, 3160 STOKKE

Kommune Sandefjord
Hjemmelshaver

Liabygg Eiendom AS

Matrikkelnr

Gnr: 505, Bnr : 126, Snr: 8

Tomt

4,3 mål eiet tomt. Felles for sameiet.

 

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Borgeskogen 45E ligger meget fordelaktig på Borgeskogen Industriområde, nær E-18 mellom Tønsberg og Sandefjord. Fra eiendommen er det ca 9 km til E-18 avkjøring Tønsberg og ca 12 km til Sandefjord.

 

 

Tomt
4,3 mål eiet tomt felles for sameiet. Tomten er opparbeidet og asfaltert

 

 

Tinglyste heftelser og servitutter
Eiendommen overtas med serviutter i hht.
Grunnboksutskrift Bilag 1 til dette prospekt.

 

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen er regulert til Industri og parkbelte. Eiendommen ligger innenfor et areal avsatt til Borgeskogen – Djupedalen massedeponi. Jfr Bilag 2 til dette prospekt.

 

Energimerke
Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

 

Bygningsbeskrivelse

Hovedbygg

Byggeår
2020

Ferdigattest / brukstillatelse
Ferdigattest i hht. Bilag 2 til prospekt.

Konstruksjon / byggemåte
Tradisjonelt stålbygg med sandwichelementer.
Støpt plate med epoxy. Isolert. Se for øvrig FDV dokumentasjon i Bilag 3 til dette prospekt.

Diverse
Kjøreport 4 x 4,3 m. Seksjonen er ikke godkjent til opphold – kun som lager – da den hverken har ventilasjonsanlegg eller radonsperre mm.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsforpliktelser knyttet til seksjonen.

Arealoversikt:

 

 

Etasje Type areal Areal BTA m2
1. etg. Lagerbod med innredning 144 m2
Messanin Gang, disp.rom og wc 32 m2
Sum 176 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/Sameiet Borgeskogen 45E

Sameiet Borgeskogen 45E
Består av 16 seksjoner.
Seksjon 8 har eierandel 144/1446 dvs 9,96%.
Vedtekter, budsjett mv ligger i Bilag 4 til dette prospekt.

Fellesutgifter
Kr. 584 pr mnd (2022) dekker byggforsikring, vedlikehold, snerydding, fellesstrøm og forretningsførsel. Vil kunne variere en del.

Kommunale avgifter
Etter forbruk (vannmåler).

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger.

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.

 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet. 

 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen. 

Due diligence 
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde: Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endredebetingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. FDV dokumentasjon
 1. Sameieinfo
 2. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. FDV dokumentasjon
 4. Sameieinfo
 5. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Trond Stensholt

EIENDOMSMEGLER MNEF / PARTNER

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no