Q4 logo

Tønsberg 

Flykafeen/restaurant
bkfoto.no_Flykafeen_006 kopi-2
bkfoto.no_Flykafeen_004 kopi-2
2289217613787
2289217613785
2289217613782
2289217613780
2289217613779
2289217613771
2289217613773
2289217613770
2289217613768
2289217613765
2289217613764
2289217613763
2289217613760
2289217613758
2289217613749 gråere tak
2289217613748 gråere tak
2289217613745
2289217613752-gråere-tak-liggende
previous arrow
next arrow
bkfoto.no_Flykafeen_006 kopi-2
bkfoto.no_Flykafeen_004 kopi-2
2289217613787
2289217613785
2289217613782
2289217613780
2289217613779
2289217613771
2289217613773
2289217613770
2289217613768
2289217613765
2289217613764
2289217613763
2289217613760
2289217613758
2289217613749 gråere tak
2289217613748 gråere tak
2289217613745
2289217613752-gråere-tak-liggende
previous arrow
next arrow

Åshaugveien 155

Flykafeen/Restaurant

Prisantydning

Kr 9.500.000,- + 2,5% dokument avgift

Info om eiendommen

Sammendrag

En leietaker på hele restaurant bygget, Flykafeen Drift AS

Garasje/lager på baksiden er ikke med i leieforholdet og disponeres av selger/eier

Årlig leie utgjør p.t. kr 895.200,- årlig KPI pr. oktober

Leiekontrakten løper i 10+10 år fra 01.10.2020 (se vedlagte leiekontrakt)

Beliggende langs E-18, adkomst fra begge sider

Bygningen utgjør BTA ca. 670 m2

Oppført 1973, modernisert senere år, se tilstandsrapport

Eiet tomt 3.225,1 m2, andel tilhører denne seksjon jfr. situasjonskart/seksjonering

Eiendommen er delt i to seksjoner (1 og 2), hver sin bygning med tilhørende tomt og fellesareal

Det grenser mot nord en tomt på ca. 1,6 mål som vurderes solgt i tillegg til denne eiendommen

Prisantydning
Kr 9.500.000 + 2,5% dokument avgift

Selskapsopplysninger
Selger/hjemmelshaver: Flykafeen AS
Org.nr.: 982 794 218

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Åshaugveien 155, 3157 Barkåker

Kommune Tønsberg
Hjemmelshaver

Flykafeen AS

Matrikkelnr

Gnr: 16 Bnr : 28 snr. 1

Tomt

Andel av ca. 3.225 m2 eier tomt

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen er sentralt og attraktivt beliggende ved E-18, adkomst fra nord og syd.

Opparbeidelse
Tomten er opparbeidet og asfaltert, noe grøntareal. Støyskjerm mot E-18.

Tomt

Grunnforhold
Selger er ikke kjent med forurensing i tomtegrunn

Annet/utviklingspotensiale
Selveiet tomt på totalt 3.225 m2.
Seksjon 1, denne eiendommen, disponerer jfr. kart 1.819,5 m2 + andel fellesareal (totalt fellesareal utgjør 790, 7 m2).
For øvrig utgjør naboeiendom, snr. 2, 614,9 m2

Tinglyste heftelser og servitutter
1932/900333-1/91 28.06.1932 BESTEMMELSE OM GJERDE (gammel, ikke innhentet)
Overført fra: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 8

1966/502532-1/91 30.06.1966 BEST. OM ADKOMSTRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 23
Overført fra: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 8 m.fl.

1975/505491-1/91 17.09.1975 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk

1990/5281-1/91 28.03.1990 ERKLÆRING/AVTALE
Eieren frafaller sin rett til montert støyskjerm mot E-18

1990/8218-2/91 25.05.1990 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 21
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 22
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 23
Vegrett i gjennomgående korridor Bestemmelser om støyskjerm m.v.

2010/433749-2/200 15.06.2010 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: STATENS VEGVESEN
ORG.NR: 971 032 081 Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1992/1176-1/91 27.01.1992 BEST. OM ADKOMSTRETT
Rettighet hefter i: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 21
Rettighet hefter i: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 22
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Reguleringsplan- og bestemmelser
Del av eiendommen er regulert fra 15.06.2013, L2 (se vedlegg) for det meste uregulert.
Kommuneplan LNF. Se vedlagte planer i kommunale vedlegg.

Energimerke
Eiendommen er ikke energimerket og det antas laveste rød klasse.

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
1973, ombygget 1982, modernisert og oppusset senere år.

Ferdigattest / brukstillatelse
Se vedlagte i kommunale bilag.

Konstruksjon / byggemåte
Bygget er oppført på støpte fundamenter av betong over leireholdige masser e.l. Det er støpt plate/gulv av betong.

Tak
Takkonstruksjoner av plassbygget tre. Flate tak med sentersluk og innvendige nedløp. Ukjent oppbygging og løsning for luftesjikt. Det er luftespalter i gesims.

Oppvarming
Elektrisk, luft til luft varmepumper.

El. anlegg
Det er hovedtavle for bygget i kjeller. Det er hovedkurs på 500 amp med skrusikringer og 230V. Anlegget er antatt fra 1970 tallet med oppgraderinger gjennomført gjennom tiden. To underfordelere på kjøkken med automatsikringer fra 2015.

Ventilasjon
Avtrekksanlegg

Brann
Det foreligger rapporter i vedleggene.

Standard
Varierende standard, men mye utskiftet og pusset opp, se tilstandsrapport.

Arealoversikt
Lagrede gjenstander vanskeliggjør oppmåling, dette gjør at areal må betraktes som noe omtrentlige. Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter tilknyttet eiendommen forutsettes overført til kjøper pr. overtakelse.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Brutto årlig leie kr 895.200,-

Årlig KPI regulering av leie, oktober-oktober, neste gang pr. 01.10.2022

Vektet gjenværende leietid utgjør i underkant av 9 år (10 år fra 01.10.2020, se leiekontrakt)

Hele eiendommen leies av leietaker, bortsett fra en garasje på baksiden av bygningen

Leietaker er Flykafeen Drift AS, org. nr. 921 251 866

Kommunale avgifter
Leietaker betaler kommunale avgifter, jfr. pkt. 4 i leiekontrakten.

Forsikring
Utleier og leietaker forsikrer hver sine interesser jfr. leiekontrakt. Utleier har selve bygningen (huseierforsikring), leietaker har eget innvendig + utvendig dører og vinduer (kombinert bedriftsforsikring). Alt dette er beskrevet i pkt. 16 i leiekontrakten.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger.

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

• Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

• Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.

• Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

• Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.

• Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde: Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding. Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til «Hvitvaskingsloven» (lov 2018 nr. 23). Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter + seksjonering
 2. Leiekontrakt
 3. Meglerinformasjon fra kommunen
 1. Tilstandsrapport
 2. Brannrapport m.m.
 3. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter + seksjonering
 2. Leiekontrakt
 3. Meglerinformasjon fra kommunen
 4. Tilstandsrapport
 5. Brannrapport m.m.
 6. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no