Q4 logo

Tønsberg 

100% utleid kombibygg med romslig tomt
bkfoto.no_Bjellandvn17_031
bkfoto.no_Bjellandvn17_030
bkfoto.no_Bjellandvn17_028
bkfoto.no_Bjellandvn17_027
bkfoto.no_Bjellandvn17_024
bkfoto.no_Bjellandvn17_023
bkfoto.no_Bjellandvn17_020
bkfoto.no_Bjellandvn17_017
bkfoto.no_Bjellandvn17_019
bkfoto.no_Bjellandvn17_016
bkfoto.no_Bjellandvn17_015
bkfoto.no_Bjellandvn17_014
bkfoto.no_Bjellandvn17_013
bkfoto.no_Bjellandvn17_010
bkfoto.no_Bjellandvn17_009
bkfoto.no_Bjellandvn17_007
bkfoto.no_Bjellandvn17_008
bkfoto.no_Bjellandvn17_006
bkfoto.no_Bjellandvn17_005
bkfoto.no_Bjellandvn17_003
bkfoto.no_Bjellandvn17_004
bkfoto.no_Bjellandvn17_002
bkfoto.no_Bjellandvn17_001
previous arrow
next arrow
bkfoto.no_Bjellandvn17_031
bkfoto.no_Bjellandvn17_030
bkfoto.no_Bjellandvn17_028
bkfoto.no_Bjellandvn17_027
bkfoto.no_Bjellandvn17_024
bkfoto.no_Bjellandvn17_023
bkfoto.no_Bjellandvn17_020
bkfoto.no_Bjellandvn17_017
bkfoto.no_Bjellandvn17_019
bkfoto.no_Bjellandvn17_016
bkfoto.no_Bjellandvn17_015
bkfoto.no_Bjellandvn17_014
bkfoto.no_Bjellandvn17_013
bkfoto.no_Bjellandvn17_010
bkfoto.no_Bjellandvn17_009
bkfoto.no_Bjellandvn17_007
bkfoto.no_Bjellandvn17_008
bkfoto.no_Bjellandvn17_006
bkfoto.no_Bjellandvn17_005
bkfoto.no_Bjellandvn17_003
bkfoto.no_Bjellandvn17_004
bkfoto.no_Bjellandvn17_002
bkfoto.no_Bjellandvn17_001
previous arrow
next arrow

Bjellandveien 17

100% utleid kombibygg med romslig tomt.

Prisantydning

Kr 4,9 mill.  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Bjellandveien 17 har en fordelaktig beliggenhet i Bjellandåsen mellom Tønsberg og E-18 – nær Jarlsberg Travbane og den nye planlagte fastlandsforbindelsen til Nøtterøy/Tjøme.

Eiendommen er fullt utleid til Norges Service AS for årlig kr.454.732 frem til 1. mars 2028. 100% indeksering hvert år.

Norges Service driver i renholdsbransjen og har foretatt betydelige investeringer de sisteårene for å være rigget til vekst. Selskapet har faste lokale kunder som Kiwi, Meny, Rema 1000 og Skanska m.fl. Omsetning i 2020 var kr. 14,6 mill som ga et driftsresultet på kr. 1,6 mill.

Bygget er oppført i 1987, oppusset og tilpasset leietager de senere år slik at bygget fremstår med en hensiktsmessig og normalt god standard.

BTA ca 300 m2 fordelt slik
1 etg. BTA 175 m2 med en kombinasjon av produksjon, lager og kontorarealer.
2 etg. BTA 125 m2 kontorlokaler med bl.a. kjøkken og toalett.

2 etasje er pt fremleid fra Norges Service til Norsk Språkskole.

1.578 m2 eiet tomt. Romslig tomt som virker eget for videre utvikling.

Prisantydning
Kr 4.900.000 for brutto eiendomsverdi ved kjøp av AS.

Selskapsopplysninger
Selskapet/hjemmelshaver: Bjellandveien 17 AS
Org.nr.: 920 221 750

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Bjellandveien 17, 3712 Vear

Kommune Tønsberg
Hjemmelshaver

Bjellandveien 17 AS

Matrikkelnr

Gnr: 48 Bnr : 119

Tomt

1.578 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Bjellandveien 17 har en fordelaktig beliggenhet i Bjellandåsen mellom Tønsberg og E-18 – nær Jarlsberg Travbane og den nye planlagte fastlandsforbindelsen til Nøtterøy.

Tomt
Delvis opparbeidet og beplantet. Den vestre del er ikke opparbeidet.

Tinglyste heftelser og servitutter
Følgende servitutter overtas av kjøper.

Bestemmelse om vann/kloakkledning tgl. 12.06.1987. Bestemmelse om bebyggelse tgl. 27.11.1987.

Leiekontrakt med Norsk Emblem AS tgl 05.07.2000 er utgått og blir besørget slettet av selger i forbindelse med oppgjør/overtagelse.

Jfr Bilag 1 til dette prospekt.

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen er uregulert. I kommuneplan avsatt til «Næringsvirksomhet – Nåværende» jfr bilag 2 til dette prospekt.

Diverse
Asfalterte parkeringsplasser på egen tomt.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsforpliktelser knyttet til denne eiendom

Energiattest
Megler har oppfordret selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
1987

Ferdigattest / brukstillatelse
Midlertidig brukstillatelse fra 25/9-1987.

Bygningsmasse
Kombinasjonsbygg fra 1987. Malt mur og panel utvendig. Tak er tekket med takstein. Det er ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. For øvrig elektrisk oppvarming med panelovner. Nyere varmepumper. Eiendommen fremstår med en normalt god standard og det er blitt pusset opp både innvendig og utvendig de senere år.

El. anlegg
Godt dimensjonert. 2 ladere til El-bil.

Diverse
Alarm direkte knyttet til Avarn (tidligere Nokas)
Videovervåkning for område leid fra SeeU.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
 1. etg.

Div. kontor, lager og prod. lokaler. Kjk., gard m/dusj 2 wc

175
 2. etg.

Stort åpent kontorlandskap, te-kjk, arkiv, bøttekott og wc

125
Sum 300

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Eiendommen er fullt utleid til Norges Service AS for årlig kr.454.732 frem til 1.mars 2028. 100% indeksering hvert år.

Norges Service driver i renholdsbransjen og har foretatt betydelige investeringer de siste årene for å være rigget til vekst. Selskapet har faste lokale kunder som Kiwi, Meny, Rema 1000 og Skanska m.fl. Omsetning i 2020 var kr. 14,6 mill som ga et driftsresultatpå kr. 1,6 mill.

Eierkostnader
Utleier har utvendig vedlikeholdsplikt.
Utleier besørger også bygget fullverdiforsikret, men fakturerer Leietaker for dette.

Kommunale avgifter
Dekkes i sin helhet av leietaker.

Estimert kjøpesum

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger.

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som salg av 100 % av aksjene i eierselskapet til eiendommen.

Budgiving
Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag.

Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

• Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

• Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt.

• Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

• Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark – up).

• Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
  1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
  2. Meglerinformasjon fra kommunen
  3. Leiekontrakt
  1. Selskapsinformasjon Bjellandveien 17
  2. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
  1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
  2. Meglerinformasjon fra kommunen
  3. Leiekontrakt
  4. Selskapsinformasjon Bjellandveien 17
  5. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Trond Stensholt

EIENDOMSMEGLER MNEF / PARTNER

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no