Q4 logo

Horten 

Kombinasjonseiendom lager / Produksjon / Kontor
DJI_0003medgrenser
DJI_0005
DJI_0009
DJI_0002
DJI_0010
DJI_0012
DJI_0008medgrenser
dsc_6909-dsc_6911
dsc_6900-dsc_6902
dsc_6917-dsc_6919
dsc_6890-dsc_6892
dsc_6882-dsc_6884
dsc_6870-dsc_6872
dsc_6873-dsc_6875
dsc_6864-dsc_6866
dsc_6867-dsc_6869
dsc_6876-dsc_6878
dsc_6887-dsc_6889
dsc_6858-dsc_6860
DJI_0011
dsc_6861-dsc_6863
DSC_7199
dsc_6906-dsc_6908
dsc_6903-dsc_6905
DJI_0008
DJI_0004
DJI_0003
DJI_0001
DJI_0002medgrenser
previous arrow
next arrow
DJI_0003medgrenser
DJI_0005
DJI_0009
DJI_0002
DJI_0010
DJI_0012
DJI_0008medgrenser
dsc_6909-dsc_6911
dsc_6900-dsc_6902
dsc_6917-dsc_6919
dsc_6890-dsc_6892
dsc_6882-dsc_6884
dsc_6870-dsc_6872
dsc_6873-dsc_6875
dsc_6864-dsc_6866
dsc_6867-dsc_6869
dsc_6876-dsc_6878
dsc_6887-dsc_6889
dsc_6858-dsc_6860
DJI_0011
dsc_6861-dsc_6863
DSC_7199
dsc_6906-dsc_6908
dsc_6903-dsc_6905
DJI_0008
DJI_0004
DJI_0003
DJI_0001
DJI_0002medgrenser
previous arrow
next arrow

Harestien 15

Kombinasjonseiendom (lager/produksjon/kontor) med en sentral og fordelaktig beliggenhet.

Prisantydning

Kr 4.200.000,- i brutto eiendomsverdi ved kjøp av AS

Info om eiendommen

Sammendrag

Harestien 15 er en liten kombinasjonseiendom (lager/produksjon/kontor) som er velegnet for kjøpers egen anvendelse da bygget i sin helhet ledigstilles etter avvikling av Holtan Tekniske AS.

1. etasje BTA 475 m² med lager/produksjon/verksted- og kontorareal. 2 kjøreporter.
2. etasje BTA 110 m² med messaninlager, teknisk rom og kontor.
Samlet BTA 585 m²

Oppført i 1972, påbygget i 1978. Fremstår meget velholdt, men med en enkel standard.

Garasjebygg BTA 74 m² i dårlig forfatning.

2.027,3 m² eiet tomt med sentral og fordelaktig beliggenhet i Holtandalen på E-18 siden av Horten sentrum.

Prisantydning
Kr 4.200.000,– i brutto eiendomsverdi ved kjøp av AS

Selskapsopplysninger
Salgsobjekt/hjemmelshaver: Jte Eiendom AS

Org.nr.: 992472685

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt – mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Harestien 15, 3188 Horten

Kommune Horten
Hjemmelshaver

Jte Eiendom AS

Matrikkelnr

Gnr: 25, 131 Bnr: 18, 243

Tomt

2.027,3 m²

Beliggenhet/områdebeskrivelse

Fordelaktig beliggende mellom Horten sentrum og E-18. Ca. 3,5 km til Horten sentrum og ca. 9 km til E-18 (Kopstad).

Områdekart

Tomt

Opparbeidelse
Tomten er opparbeidet og beplantet. Asfaltert parkering/manøvrering og inngangsparti.

Tinglyste heftelser og servitutter
Eiendommen overtas med løpende servitutter, jfr bilag 1 til dette prospekt.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det foreligger ingen justeringsforpliktelser.

Energimerke
Energimerke har farge: “Rød”. Se for øvrig fullstendig rapport i Bilag 3 til dette prospekt.

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
1972, påbygget 1978. Bygget er oppført av Prefab Industrer i Svelvik (senere Østlandske Spennbetong).

Ferdigattest / brukstillatelse
Jfr bilag 2 til dette prospekt.

Tak
Tekket med Sarnafil. Tålt snølast er beregnet til 200 kg/m2. Taket er aldri måket.

Oppvarming
Dantherm Oljefyr som er konvertert til biofuel i 2020. Ny kjele. 6000 l nedgravet glassfibertank. For øvrig elektrisk oppvarming.

El. anlegg
El-kontroll fra Skagerak i 2018. Ingen mangler. Nyere sikringsskap. Gecom har vært elektriker.

Ventilasjon
Fra 2012. Multiluft har hatt årlig service.

Brann
Nord brannsikring har hatt årlig gjennomgang av slukkeutstyr.

Diverse
Det er fiber inn til bygget.
Eldre kompressoranlegg, alarmanlegg og sentralstøvsuger medfølger.

Standard
Velholdt, men enkel standard.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m²
1.etg Lager/produksjon/verksted- og kontorareal. 2 kjøreporter 475 m²
2.etg Messaninlager, teknisk rom og kontor 100 m²
Garasje Garasjen er i dårlig forfatning 74 m²
Sum 659 m²

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Leiestatus
Ikke utleid, overtas i sin helhet av kjøper.

Kommunale avgifter
Oppgitt av Horten Kommune til kr 8.380,– årlig basert på forbruk 101 m3 (eiendommen har vannmåler).

Forsikring
Bygningsforsikring i IF kr 13.949,– årlig.

Estimert kjøpesum
Beregning av estimert kjøpesum – JTE Eiendom AS
Basert på estimert balanse pr. 31.12.20

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger.

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som salg av 100 % av aksjene i eierselskapet til eiendommen.

Budgiving
Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag.

Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark – up).
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt.

Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget)

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Energiatttest
 1. Selskapsinformasjon Jte Eiendom AS
 2. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Energiattest
 4. Selskapsinformasjon Jte Eiendom AS
 5. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Trond Stensholt

Transaksjoner/Eiendomsmegler MNEF

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no