Tønsberg 

Kombinasjonseiendom
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Wirgenes vei 9, barkåker

Kombinasjonseiendom

Prisantydning

Kr 24,5 mill.  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Leie utgjør p.t. kr 1.964.250, potensiale ca. kr 2,3 mill. +

Ledig areal ca. 500 m2

Kontraktsmessig areal BTA ca. 2.700 m2, oppmålt areal ca. 3.000 m2

Oppført ca. 2006, tilbygget 2014

Attraktivt beliggende med kort vei til E-18

Festet tomt, 5.829,6 m2 for det meste asfaltert

Prisantydning
Kr 24.500.000 (brutto eiendomsverdi)

Selskapsopplysninger
Selger: Krogh Eiendom AS
Org. nr.: 945 845 864
Selskapet/hjemmelshaver: Wirgenesvei 9 AS
Org.nr.: 983 590 497

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Wirgenes vei 9, 3157 Barkåker

Kommune Tønsberg
Hjemmelshaver

Wirgenesvei 9 AS

Matrikkelnr

Gnr: 51 Bnr : 448

Tomt

Feste, 5.829,6 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen ligger på Barkåker Næringspark, et veletablert område i randsonen rundt Tønsberg. Kort avstand til E-18 ca 2 km, og ca. 5 km til Tønsberg sentrum. Det er etablert ny gang – og sykkelsti fra Tønsberg sentrum til området.

Tomt
Tomten er på ca. 5,8 mål og grunneier er Stamhuset Jarlsberg. Festeavtalen løper i 100 år fra 2006 og reguleres hvert 10 år. Festeavgiften er p.t. kr 174.960,- pr. år og reguleres neste gang i 2026. Se for øvrig vedlagte festekontrakt.

Opparbeidelse
Tomten er for det meste asfaltert

Tinglyste heftelser og servitutter
Festekontrakt og utvidelse av samme

Reguleringsplan- og bestemmelser
(evt. arealplaner)
Eiendommen ligger innenfor område regulert til industri og lager med tilhørende kontor. Se for øvrig reguleringsplan og kommuneplan i vedlegg og på kommunens hjemmeside.

Diverse
God plass til parkering på eiendommen

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Følgende justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter er tilknyttet selskapet:

Anskaffelse ca. kr 6 millioner, mva ca. kr 1.500.000,- fordelt på 10 år, dvs. ca. kr 150.000,- pr. år. 10 års perioden (e) løper ut i 2021/2023/2024, rest ca. 150.000,- fordelt på 3 år.

Selger skal ikke ha ansvar for disse etter overdragelsen.

Energimerke
Eiendommen er ikke energimerket og energiattest vil ikke bli innhentet

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
2006 og 2014

Ferdigattest / brukstillatelse
Ferdigattest for tilbygg

Konstruksjon / byggemåte
Grunnmur oppført i plass støpt betong. Grunnmurer er fra respektive byggeår. Bygget er oppført med chassis av stål og fasadedeler sandwichelementer med lakkerte overflater. Etasjeskillere av betonghulldekker.

Tak
Takkonstruksjoner med gitterdragere i del fra 2006 og H-bjelker i del fra 2014, overliggende korrugerte stålplater og isolasjon før papptekking, innvendige nedløp. Taktekking med papp og folietekking fra 2006 og 2014.

Oppvarming
Det er 2 luft til luft varmepumper i bygget. Ukjent alder og tilstand.

El.anlegg
Det er hovedtavle for bygget i teknisk rom produksjonshall. Det er hovedkurser med automatsikringer og 230 og 400 volt anlegg (trafo). Inntakssikring på 630 amp. Underfordelere plassert i produksjonshall, lagerhall, kontorgang. Anlegget er fra byggeår med oppgraderinger gjennomført gjennom tiden.

Ventilasjon /kjøleanlegg
Ventilasjonsanlegg med aggregat antatt fra 2006. Anlegget har kjøling/varme og varmeveksler (balansert).

Brann
Det er brannslange plassert i bygget.

Pålegg/avvik/feil og mangler
Se tilstandsrapport

Standard
Eiendommen har normal/ordinær standard, forøvrig henvises til tilstandsrapport

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
1. etg. Lager oppført 2014 725 m2
1. etg. Lager, produksjonshall, garderobe, teknisk, arkiv 925 m2
1. etg. Trapperom, 10 kontor, 3 wc/bad, kjk/spiser, møterom 980 m2
2. etg. Trapperom, 12 kontor, 3 wc, kjk/spiser, møterom, arkiv, vent. rom. 6
kontor, 2 wc, møterom, kjøkken, bod, arkiv, bøttekott
850 m2
Sum 2980 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Leie p.t. utgjør kr 1.964.250,-

Verdsetting av evt. ledig areal kr 338.200,-

Fullt utleid bygg, estimeres til kr 2.302.450,-

Ledig areal
Ca. ledig areal, 478 m2

Fellesutgifter
Betales noe av leietaker, og noe av eier, se leietakeroversikt.

Drift-, vedlikehold og serviceavtaler
Det er opplyst at det er inngått avtaler på følgende fag:

Fag Leverandør
Elektro – Internkontroll Even Cudrio AS
Ventilasjonsanlegg Caverion
Brannslukking Nord Brannsikring AS
Heis – Service TKS Heis AS
Heis – Kontroll Norsk Heiskontroll (ikke fremlagt)
Ledelys/nødlys Even Cudrio AS
Vaktmester Emergency Norway AS (Leietager)

Kommunale avgifter
Betales etter målt forbruk av vann og avløp, ca. 1000 m3 pr. år

Forsikring
Forsikringen har polisenr. 6566761 i Tryg

Estimert kjøpesum

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger.

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som salg av 100 % av aksjene i eierselskapet til eiendommen.

Budgiving
Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag.

Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

• Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

• Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt.

• Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

• Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark – up).

• Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet. 

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Styreforbehold
Inngåelse av en for selger bindende avtale, er betinget av godkjennelse fra selgers styre, både hva gjelder kontraktsvilkår og de kommersielle betingelser for kjøpet. 

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Selskapets firmaattest og vedtekter
 2. Selskapets regnskap pr. 31.08.2020 og 31.12.2019
 3. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 4. Leiekontrakter
 1. Meglerinformasjon fra kommunen
 2. Tilstandsrapport
 3. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Selskapets firmaattest og vedtekter
 2. Selskapets regnskap pr. 31.08.2020 og 31.12.2019
 3. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 4. Leiekontrakter
 5. Meglerinformasjon fra kommunen
 6. Tilstandsrapport
 7. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo