Lunde i Nome 

Kombinasjonseiendom med stor tomt
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Strengenvegen 31

Kombinasjonseiendom med stor tomt.

Prisantydning

Kr 6,7 mill. + 2,5% dokument avgift

Info om eiendommen

Sammendrag

Tidligere Bratsberg Teglverk, overtatt av Wienerberger AS i 2001. I 2014 flyttes produksjonen ut av Norge og eiendommen brukes som en distribusjonsenhet/lager for Wienerberger AS.

Leiekontrakten med Wienerberger AS løper i 3 år fra overtagelse, med rett til forlengelse.

Årlig leie med Wienerberger AS er kr 700.000,- inkl. felleskostnader, i tillegg kommer øvrige leietakere med kr 229.001,-, totalt kr 929.361,- pr. år p.t. Mye ledig areal.

Tettstedet Lunde med sine sentrumsfunksjoner, ligger omtrent 11 kilometer fra Ulefoss, 15 kilometer fra Bø i Telemark og 40 kilometer fra Skien. Gangavstand fra eiendommen til sentrum.

Areal BTA ca. 22.700 m2

Eiet tomt, totalt ca. 100 mål, fordelt på 3 gnr/bnr (inkludert «Greenfeildtomten»)

Potensiale i ytterligere utleie av areal og utvikling på den romslige tomten.

Prisantydning
Kr 6.700.000 + 2,5% dokument avgift

Selskapsopplysninger
Selger/hjemmelshaver: Wienerberger AS
Org. nr.: 982 579 252

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Strengenvegen 31, 3825 Lunde

Kommune Nome
Hjemmelshaver

Wienerberger AS

Matrikkelnr

Gnr 101, bnr 64 og 447 samt gnr 102, bnr 105

Tomt

Eiet tomt, ca. 103,3 mål

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen er beliggende i gangavstand til Lunde sentrum, ca. 650 meter. For øvrig omtrent 11 kilometer fra Ulefoss, 15 kilometer fra Bø i Telemark og 40 kilometer fra Skien.

Tomt

Opparbeidelse
Den delen av tomten som benyttes, mellom kontorbygg og overbygget ute lager m.m. er asfaltert. Det er god plass til parkering, for øvrig er det stort sett naturtomt.

Grunnforhold
Se sluttrapport fra Miljødirektoratet i anledning forurenset grunn, datert 21.06.2019.

Annet/utviklingspotensiale
Eiendommen/tomten anses å kunne utvikles i tiden som kommer.

Tinglyste heftelser og servitutter
1948/1546-1/32 24.12.1948 SKJØNN Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 1964/1001-1/32 20.05.1964 ERKLÆRING/AVTALE RETTIGHETSHAVER: KNR: 3816 GNR: 101 BNR: 3 Bestemmelse om uttak av matjord. Overført fra gnr 102 bnr 92 Med flere bestemmelser 1965/1737-1/32 30.09.1965 BESTEMMELSE OM VEG Overført fra gnr 102 bnr 92 Vegvesenets betingelser vedtatt 1969/921-2/32 06.06.1969 ERKLÆRING/AVTALE Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 1988/4328-1/32 06.12.1988 JORDSKIFTE Grensegangssak GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 1999/1359-1/32 01.06.1999 ERKLÆRING/AVTALE Areal fradelt til veggrunn, gnr. 201 bnr. 4. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Industridelen av eiendommen, dvs. arealene nord-vest for jernbanene, er regulert til industri (dog jfr. kommuneplan/delplan). Resten av arealene er i kommuneplanen/delplan satt av til byggeområde/boligformål. En mindre del av gnr 102, bnr 105 er LNF.

Energimerke
Energiattest foreligger ikke og vil ikke blir innhentet. Det legges til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Fabrikkbygningen er oppført i perioden ca. 1957 til 1980. Admin. bygget er oppført ca. 1980. Kaldtlageret er fra 1972.

Ferdigattest / brukstillatelse
Det foreligger ikkje ferdigattest.

Konstruksjon / byggemåte
Fundamenter på grunn i betong, bærende konstruksjoner i betong og stål, yttervegger mye tegl, se for øvrig takst.

Tak
Takene er papptekket, stålplater og takstein, se for øvrig takst.

Oppvarming
Elektrisk og gass, jfr. takst.

Ventilasjon
Mekanisk ventilasjon og varmegjenvinning og forvarmet luft, med varme fra gassfyrt brennerovn. Alt av eldre dato.

Standard
Eiendommen har enkel standard, noen lekkasjer i tak (mulig nedløp). 

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen Justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter tilknyttet eiendommen.

Arealoversikt hovedbygg:

Etasje Type areal Areal BTA m2
1 Fabrikkbygning, div. lagerareal m.m Ca. 15 000 m2
1 Kaldtlager Ca. 4 300 m2
1 Kaldtlager Ca. 2 200 m2
1 Administrasjonsbygg, kontorer, møterom, kantine, sanitær m.m. Ca. 600 m2
U Administrasjonsbygg, restaurant, sanitær, div. rom Ca. 600 m2
Sum Ca. 22 700 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Brutto leie pr. år pt. utgjør kr 929.361,-

Årlig leie inkluderer felleskostnader og energiforbruk.

Leietaker skal sørge for (de arealene de bruker/leier) og har det økonomiske ansvaret for rydding/vedlikehold på utendørsarealer, snømåking av utearealer, parkeringsplasser, fortau og tak, bortkjøring av snø, kosting og renhold av nevnte arealer. Jfr. pkt. 11.6 i leiekontrakten som vil bli endret som beskrevet i dette punkt.

Det er ingen resepsjons tjeneste og evt. behov for dette eller vakthold, vil være leietakers ansvar og kostnad.

Ledig areal 
Ca. 14.800 m2.

Fellesutgifter 
Dekkes av utleier.

Kommunale avgifter
Kr 106.444,- inkl. eiendomsskatt.

Leietakeroversikt:

Leietaker Type areal Areal BTA m2 Årlig leie Start Utløp
Wienerberger AS Lager/kontor 6800 m2 kr 700.000,- Ved overtakelse 3 års avtale
H Transport Kontor 40 m2 kr 15.629,- Løpende
Conform Lager 700 m2 kr 67.320,- Løpende
Huin Feng Restaurant 350 m2 kr 146.412,- Løpende
Sum kontraktsareal/leie Ca. 7 890 m2 kr 929.361,-

Eksisterende leieavtaler videreføres nye eier. Oppsigelsestid på disse er varierende, fra 2 uker til 6 mnd.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. 

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.

 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.

 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbeholdom finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Styreforhold
Inngåelse av en for selger bindende avtale, er betinget av godkjennelse fra selgers styre, både hva gjelder kontraktsvilkår og de kommersielle betingelser for kjøpet.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift
 2. Leiekontrakter
 3. Meglerinformasjon fra kommunen
 1. Verdivurdering/takst fra 2014
 2. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrifter
 2. Leiekontrakter
 3. Meglerinformasjon fra kommunen
 4. Verdivurdering/takst fra 2014
 5. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo