Larvik 

Moderne kombinasjonsbygg ved elveveien 
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Løkka 9

Moderne kombinasjonsbygg ved Elveveien

Prisantydning

Kr 14,9 mill.  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Oppført ca. 1992 og påbygget i 2008. Gr.fl. 1.122 m2. BTA 1.584 m2. Meget bra standard.

3.675 m2 selveiet tomt.

Årlig leie p.t. NOK 531.600,-. Ledig areal ca. 670 m2. Leiepotensiale ledig areal ca. NOK 750.000,-.

Prisantydning
NOK 14,9 mill. (Brutto eiendomsverdi)

Salgsobjekt:
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som salg av 100 % av aksjene i eierselskapet til eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ola Larsen mail: ol@q4.no mob: 907 82 692

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Løkka 9, 3271 Larvik

Kommune Larvik
Hjemmelshaver

Løkka 9 AS

Matrikkelnr

Gnr. 2005, Bnr. 1204

Tomt

3.675 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Populært næringsområde nær Elveveien med flere mindre håndverksbedrifter, det er flere av eiendommene
som nå har blitt konvertert til storhandel. Kort vei til offentlig kommunikasjon. (områdekart)

Tomt
3675 kvm selveiet tomt.
Tomten ligger i en skråning mot sydøst og er opparbeidet med asfalt og beplantet skråning, hovedsaklig adkomst og parkering.

Parkering
Bra med parkering på eiendommen.

Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter

Reguleringsplan
Regulert til Forretning/kontor.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er justeringsforpliktelser ved denne transaksjonen.

Energiattest
Eiendommen har energiklasse: F5/Rød.

Situasjonskart

Bygningsbeskrivelse

Bebyggelse
Oppført ca. 1992 og påbygget i 2008. Gr.fl. 1.122 m2. BTA 1.584 m2. Meget bra standard.

Ferdigattest / brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men brukstillatelse. Se kommunale eiendomsopplysninger.

Konstruksjon/byggemåte
Oppført sannsynligvis med bindingsverk. Utvendig kledd med tegl og panel. Tak er tekket med papp.

Standard
Eiendommen har en god vekting mellom kontor, produksjons og lagerkapasitet. Tilbygget med ny fløy i 2008 i 2 etasjer mot syd, produksjons-/forretningslokaler i 1 etasje og kontorer i 2 etasje. 1. etasje i eiendommens eldste del er oppgradert i 2019.

Oppvarming
Elektrisk oppvarming

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
1. etg Resepsjon, kontorer, toaletter og 2 produksjons-/forretnings-/lagerlokaler 1122 m2
2. etg Resepsjon, spiserom, toaletter, kontorer og noe kontorlandskap 342 m2
Mezzanin Spiserom, toalett, møterom og kontor-landskap 120 m2
Sum 1584 m2

Arealer er hentet fra arealoppgave og er ikke kontrollert megler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for
eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Leietakeroversikt
Årlig leie p.t. NOK 531.600,-.
Ledig areal ca. 670 m2.
Leiepotensiale ledig areal ca. NOK 750.000,-.

Leieoversikt følger som vedlegg til prospekt.

Service og drift
Det er ingen driftsavtaler på eiendommen.

Kommunale avgifter
Prognose kommunale avgifter 2020 kr. 4.787,-

Forsikring
Årlig premie kr. 23.964,-

Saldoverdier pr. 31.12.2019
Bygg, 2% kr. 7.004.229,-
Teknisk, 10% kr. 577.497,-

Markedsverdi tomt: 5,5 mill.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. (Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som salg av 100 % av aksjene i eierselskapet til eiendommen.

Budgiving
Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag.

Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt.

 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark – up).

 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Larvik Kommune
 1. Leietakeroversikt
 2. Aksjekjøpskontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Larvik Kommune
 3. Leietakeroversikt
 4. Aksjekjøpskontrakt

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Ola Larsen

Daglig leder/EIENDOMSMEGLER MNEF 

 

 
Tlf +47 907 82 692
E-post ol@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo