Alta 

Skolebygg med lang leiekontrakt
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Kjeldsbergveien 10 og 12

Skolebygg med lang leiekontrakt

Prisantydning

Kr 75 mill.  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Undervisningsbygg 1 er opprinnelig oppført i 1975.
Påbygd med ca. 600 m2 i to etasjer i 2016/17.
Eksisterende bygningsmasse ble totalrenovert samtidig.
Gr.fl. 1.057 m2. BTA 2.173 m2.

Undervisningsbygg 2 er oppført i 1994. BTA 324 m2.

7.160 m2 tomt.

Eiendommen leies ut til Alta kommune frem til 20.08.2032.
Opsjon på forlengelse på 3 ganger 5 år.

Årlig leie p.t. NOK 5.191.128,-

Prisantydning
NOK 75 mill. (Brutto eiendomsverdi)

Salgsobjekt:
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som salg av 100 % av aksjene i Skolebygg Alta AS.

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Kjeldsbergveien 10 og 12, 9513 Alta

Hjemmelshaver

Habil Utvikling AS. Vil bli overdratt Skolebygg Alta AS.

Matrikkelnr

Gnr. 200, Bnr. 231 og del av gnr. 200, bnr. 756

Tomt

Ca. 7.160 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen har en fantastisk beliggenhet med utsikt over Altafjorden på Skaialuft, nær Alta sentrum. Alta kommune har ca. 20.500 innbyggere og er en kommune som er i vekst.

Tomt
Ca. 7.160 m2 tomt. Bnr. 231 (Undervisningsbygg 2) har et areal på 2.419,3 m2, og er selveiet. Tomta til Undervisningsbygg 1 skal fradeles Bnr. 756, og vil få et areal på 4.741 m2. Denne tomta er festet av Alta kommune, men det tas sikte på å innløse den før overtagelse.

Parkering
Meget bra med parkering på eiendommen.

Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter.

Reguleringsplan
Regulert til undervisning.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er justeringsforpliktelser som forutsettes overtatt ved denne transaksjonen.

Energiattest
Eiendommen har energiklasse: G5/Rød.

Situasjonskart 

 

Bygningsbeskrivelse

Bebyggelse
Undervisningsbygg 1 er opprinnelig oppført i 1975. Påbygd med ca. 600 m2 i to etasjer i 2016/17. Eksisterende bygningsmasse ble totalrenovert samtidig. Gr.fl. 1.057 m2. BTA 2.173 m2.

Undervisningsbygg 2 er oppført i 1994. BTA 324 m2.

Ferdigattest / brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men brukstillatelse. Se kommunale eiendomsopplysninger.

Standard
Belegg og fliser på gulvene. Strie på vegger. T-profil himlinger og malt betong. Det er montert heis i bygget. Brannvarslingsanlegg er montert. Internt alarmanlegg er montert. Bygget er tilpasset rullestolbrukere.

Ventilasjon
Ventilasjonsanlegget på opprinnelig del er skiftet i 2005, samt plassert i eget takoppbygg. Nytt ventilasjonsanlegg i nydel fra 2016. Anleggene er tilpasset byggets drift.

Oppvarming
Elektrisk oppvarming.

Byggemåte
Undervisningsbygg 1:
Grunnmur og ringmur i betong som antas å stå på betongsåle med utskiftede masser. I opprinnelig del er det betongelementer i yttervegger, samt bæresysten i betong. Utvidelsen har delvis stålbæring og stålkonstruksjoner, samt bindingsverk med utvendige steniplater.

Undervisningsbygg 2:
Grunnmur i betong som antas å stå på betongsåle med utskiftede masser. Gulv på grunn, markisolert ihh til byggetidens forskrifter. Vegger er oppført i 6“ isolert bindingsverk isolert med 15 cm mineralull, med utvendig liggende og stående kledning. Endevegger i murte konstruksjoner, dvs 25 cm Leca.

Arealoversikt:

Undervisningsbygg 1:

Etasje Type areal Areal
BTA m2
1.etg 8 stk. undervisningsrom, Ganger, Lab, Trapperom, 2 stk. teknisk rom, 11
stk. wc, 2 stk. vindfang, 2 stk. garderober, Vaskerom, Lagerrom
1.057 m2
2.etg 5 stk. undervisningsrom, 16 stk. kontorer, kjøkken, Entre,
Trapperom, 7 stk. wc, Oppholdsrom m/kjøkkenkrok, Ganger, Datarom,
Lager
1.016 m2
3.etg Ventilasjonsbygg ca.100 m2
Sum 2.173 m2

Undervisningsbygg 2:

Etasje Type areal Areal
BTA m2
1.etg 4 stk kontorer, 2 stk undervisningsrom, Kjøkken, 6 stk wc, Teknisk rom,
Lager, Entre
324 m2
Sum begge bygg 2.497 m2

Arealer er hentet fra arealoppgave og er ikke kontrollert megler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Leiekontrakt
Eiendommen er leid ut til Alta kommune.
Årlig leie p.t. NOK 5.191.128,-.
Leien fordeler seg med NOK 3.709.400,- på Undervisningsbygg 1, og NOK 1.481.728,- på Undervisningsbygg 2.

I utgangspunktet 100 % KPI regulering, men leien for Undervisningsbygg 1 skal justeres ned fra gjeldende leie i år 10 med 23,7226%, når leiekontrakten går inn i år 11 (21.08.2027). Leien skal deretter justeres i tråd med 100% KPI regulering.

Kontrakten løper til 20.08.2032. Leietaker har opsjon på å leie 5+5+5 år etter leieforholdets slutt.

Service og drift
Det er forvaltningsavtale med Newsec på eiendommen. Kostnadene faktureres leietaker i sin helhet.

Vedlikehold
Undervisningsbygg 1 har vedlikeholdsfri fasade, pappen på taket er ny og holder 30 til 40 år. Alle vinduer er nye på dette bygget.

Undervisningsbygg 2 har stein på taket, alle vinduene som kan åpnes ble byttet i 2019. Det er minimalt med vedlikehold utvendig.

Kommunale avgifter
Leietaker betaler kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Forsikring
Undervisningsbygg 1 kr 31.657,-
Undervisningsbygg 2 kr 10.637,-

Tilsammen kr 42.294,-

Saldoverdier pr. 31.12.2019
Bygg, 4 % kr 25.645.222,-
Teknisk, 10 % kr 9.750.217,-
Markedsverdi tomt kr 11.000.000,-

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. (Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som salg av 100 % av aksjene i eierselskapet til eiendommen.

Budgiving
Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag.

Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt.

 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark – up).

 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11). 

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Alta Kommune
 3. Tilstandsrapport
 1. Leiekontrakt
 2. Aksjekjøpskontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Alta Kommune
 3. Tilstandsrapport
 4. Leiekontrakt
 5. Aksjekjøpskontrakt

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Ola Larsen

Daglig leder/EIENDOMSMEGLER MNEF 

 

 
Tlf +47 907 82 692
E-post ol@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo