Larvik 

Legesenter
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Fagerliveien 2

En leietaker til hele eiendommen, Nordbyen Legesenter DA.

Prisantydning

Kr 8.900.000,- + 2,5% dokument avgift.

Info om eiendommen

Sammendrag

En leietaker til hele eiendommen, Nordbyen Legesenter DA.

Leiekontrakten løper til 2027, med rett til 10 nye år.

Årlig leie utgjør kr 843.825,60 pr. 2020.

Attraktivt beliggende på Nanset, nær Nordbyen kjøpesenter.

Ombygget og modernisert bygning ca 530 m2.

Eiet tomt på ca. 1,1 mål, god plass til parkering.

Prisantydning
Kr 8.900.000 + 2,5% dokument avgift

Selskapsopplysninger
Selger/hjemmelshaver: Nordbyen Legesenter Haugvik AS (Gamle Kongevei 43 Eiendom AS fusjonert)

Org. nr.: 989 835 807

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Fagerliveien 2, 3269 LARVIK

Kommune Larvik
Hjemmelshaver

Nordbyen Legesenter Haugvik AS (Gamle Kongevei 43 AS, fusjonert)

Matrikkelnr

Gnr: 2009, Bnr: 95

Tomt

1.105,4 m2 selveiet tomt

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen har god og sentral beliggenhet på Nanset. Innkjøring til eiendommen rett etter rundkjøring forbi REMA på høyre side. God profilering og kort vei til E-18 og sentrum.

Opparbeidelse
For det meste asfaltert til parkering og noe grøntareal.

Grunnforhold
Selger er ikke kjent med noe forurensing i grunn.

Tinglyste heftelser og servitutter
Grensejustering fra 2006.

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Regulert til forretning og kontor i plan fra 1975. Avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål i kommunedelplan. For øvrig henvises til reguleringsplan og kommuneplan i vedlegg eller på Larvik kommune sin hjemmeside.

Energimerke
Eiendommen er ikke energimerket og energiattest vil ikke bli innhentet.

Eiendomsskart

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Opprinnelig byggeår 1957, restaurert 2007, påbygget og ombygget til legekontor.

Ferdigattest / brukstillatelse
Se vedlegg, ombygging og påbygg er utført av Helge Klyve AS.

Konstruksjon / byggemåte
Bygget av siporexvegger, bindingsverk og etasjeskillere av betongelementer.

Tak
Saltak tekket med betongtakstein.

Oppvarming
Elektrisk.

El. anlegg
Fra 2007.

Ventilasjon/kjøleanlegg
Ventilasjon med kjøling fra 2007.

Standard
Normal god standard og tilpasset dagens virksomhet.

Arealoversikt
Bruttoareal ca. 530 m2 fordelt på to plan (ca. 250 m2 på hvert plan) som inneholder:

Første etasje, HC-toalett, 3 toalettrom, resepsjon, lunsjrom, 5 legekontor, 3 undersøkelsesrom, laboratorium m.m.

Under etasje, fotklinikk, toalettrom, HC-toalett m/dusj, venteværelse, osteoporoseklinikk, lunsjrom, 2 fysioterapirom, treningsrom, gangareal m.m.

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Brutto leie utgjør kr 843.825,60 pr. år, 100% KPI regulering hvert år.

Årlige eiekostnader estimeres til ca. kr 80.000,- til kr 90.000,- pr. år.

Leiekontrakten løper til 01.01.2027

En leietaker, Nordbyen Legesenter DA, org. nr. 818 310 072

Se for øvrig leiekontrakten som er vedlegg til prospektet.

Ledig areal 
Hele eiendommen er utleid

Fellesutgifter
Felleskostnader for utgjør ca. kr 100.000,-

Eierkostnader
Estimeres til ca. kr 80-90.000,- pr. år.

Driftsavtaler
Bryn Byggklima AS har vedlikeholdt ventilasjonsanlegget

Forsikring
Eiendommen er forsikret i Sparebank 1 Fremtind forsikring, polise 212620 Kr 31.219,- for 2020/2021

Ligningsverdi
Fastsettes etter overdragelse.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger.

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Leiekontrakt
 1. Vurdering av teknisk verdi
 2. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Leiekontrakt
 4. Vurdering av teknisk verdi
 5. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo