Tønsberg

Kontor + utvikling
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Bjellandsveien 24, VEAR

Fordelaktig beliggenhet i næringsområde med få minutters kjøring til E-18 og Tønsberg sentrum. 
Tomten kan utvikles og bebygges utover dagens bebyggelse.

Prisantydning

Kr 55 mill. (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Leieinntekter p.t. NOK 3.830.934,-

Brutto areal 7.481 m2, hvorav ledig 2.553 m2.

BTA er i Tilstandsrapport målt til ca. 7.655 og BRA ca. 7.490 m2.

Kort vei til E-18 og Tønsberg sentrum.

Eiet tomt på ca. 20 mål.

Det kan utvikles både bolig og næring på eiendommen.

Prisantydning
Kr 55 mill. (brutto eiendomsverdi)

Selskapsopplysninger
Selger: Folksom AS
Org. nr.: 964 398 003

Selskapet/hjemmelshaver: Bjellandveien 24 AS
Org.nr.: 987 275 634

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Bjellandveien 24, 3173 VEAR

Kommune Tønsberg
Hjemmelshaver

Bjellandveien 24 AS

Matrikkelnr

Gnr: 48, Bnr : 112, Snr: 1 til 6

Tomt

Selveier, 19.958,70 m²

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen har en fordelaktig beliggenhet i næringsområde mellom Bjellandåsen og Hogsnesåsen med få minutters kjøring til E-18 og Tønsberg sentrum. Området er for øvrig bestående av boliger.

Tomt
Romslig flat selveiertomt som er asfaltert og opparbeidet med grøntareal.

Opparbeidelse
Eiendommen har godt med opparbeidede parkeringsplasser.

Grunnforhold
Selger er ikke kjent med noen forurensing av grunn.

Annet
Tomten kan utvikles og bebygges utover dagens bebyggelse. Både næring og bolig kan søkes om. Det er utarbeidet skisser som ligger i vedlegg.

Tinglyste heftelser og servitutter
1985/16041-3/91 02.10.1985
ERKLÆRING/AVTALE.
Bestemmelse om benyttelse. Overført fra: KNR: 0704 GNR: 48 BNR: 112

1985/16041-4/91 02.10.1985
BEST. OM ADKOMSTRETT RETTIGHETSHAVER: KNR: 0704 GNR: 48 BNR: 1
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE. Overført fra: KNR: 0704 GNR: 48 BNR: 112

Seksjonering og nevnte servitutt, ligger i vedlegg.

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Uregulert eiendom, Industri – samlevei for næringsområder på Hogsnes. I kommuneplan er eiendommen avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål nåværende.

I utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel for 2018 – 2030, vedtatt i bystyret 22.05.2019, tillates det for området industri, lager, kontor, bolig, forretning for lokalt behov i Bjelland/Hogsnesområdet.

Teoretisk utnyttelse:
60 % BYA
Tomteareal 20 000 kvm – 4 500 kvm
Eksisterende bebyggelse 3 525 kvm
Potensiale 5 758 kvm
Maks byggehøyde 10 m, 3 etasjer, 17 300 kvm

Utvikling:
Det foreligger skisser for omdisponering til boliger i eksisterende bygningsmasse samt nybygg mot øst og nord/vest m.m.

Energiattest:
Foreligger ikke.

Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Situasjonskart 

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Oppført i 1988, laget 3 etasjeskillere i 2002 i den tidligere presshallene (høyblokka).

Ferdigattest / brukstillatelse
Se vedlegg med kommunal info.

Konstruksjon / byggemåte
Bærende konstruksjoner av betong, fasader forblendet med teglstein med atrium av glass. Høyblokka beslått med metallkassetter. Bæresystem bestående av spennarmerte hulldekker på prefabrikerte betongbjelker og søyler, søyleavstand hovedsakelig 6x12m, enkelte steder 6×6 m. Enkelte plasstøpte konstruksjoner. Fundamentering av pæler og pillarer til fjell. Etasjeskillere i betongelementer, flatt tak i betongelementer, isolert 20 cm, tekket med folie og belagt med kulestein. Skrått glasstak med isolerglass i innvendig have. Takterrasse på ca 70 kvm i tilknytning til kantine.

Yttervegg fuget tegl, trebindingsverk, 15 cm isolasjon og gips. Tidligere pressehall og kantine, metallkassetter, 15 cm isolasjon og gips. Trevinduer med isolerglass, utvendig kledd med metallprofiler og utvendige persienner. Nedforet himling, vegger hovedsaklig glassfiberarmert og malt, fliser på våtrom, gulv hovedsakelig belagt med linoleum og tepper bortsett fra våtrom og vinterhave/resepsjonsområde som har teglfliser.

Tak
Taktekking med papp fra byggeår. Det er lagt singelbalast over papp. Parapet oppført med kryssfiner på tre og utvendige beslag uten falsede skjøter.

Oppvarming
Bygget er elektrisk oppvarmet via ventilasjonsanlegg (el.batterier) og panelovner. KNX-styring av varme i høyblokka. Det er nattsenkingsautomatikk på varmekurser.

El.anlegg
400V anlegg. Moduloppbygget hovedtavle fra 2002 i 1.etg. i høyblokk. Stigere til flere underfordelere. Underfordelere og hele el-anlegget i kontordel i høyblokk er fra 2002, resten av underfordelere/el-anlegg i hovedsak fra 1988. Det er automatsikringer, relestyrt belysning og nattsenkingsautomatikk. KNX-anlegg for lys, varme og ventilasjon i høyblokk.

Ventilasjon /kjøleanlegg
Det er 5 ventilasjonsanlegg hvorav ett er avstengt. De anleggene som er i gang er fra 1988. – 36.01 Høyblokka, teknisk rom 4. etg – 18000m3/h – kjølebatteri, isvann, varmegjenvinner væskekoblede batterier. Anlegg fra 1988, oppgradert 2002. Automatikk fra 2002. Ny regulator i 2018. Forsyner 1. – 4. etg. i høyblokk. – 36.02 Høyblokka, teknisk rom 2. etg. 10800m3/h – Kjølebatteri, isvann, roterende varmegjenvinner. Anlegg fra 1988. Forsyner deler av 2. etg. i lavblokk. – 36.03 Høyblokka, teknisk rom 4 etg. – 3500m3/h – kjølebatteri DX 2 kretser 7,5 og 11,5 kw – Varmegjenvinner Kryssvarmeveksler. Anlegg fra 2002. Forsyner 1. etg. mot nordøst. – 36.04 Lavblokka, teknisk rom U. etg. – 20880m3/h – kjølebatteri, isvann. varmegjenvinner, roterende, anlegg fra 1988. Forsyner store deler av 1. og 2. etg. i lavblokk. – 36.05 Lavblokka, teknisk rom U. etg. – 4320m3/h – Kjølebatteri, isvann. Varmegjenvinner, roterende, anlegg fra 1988. Forsyner østlig del av 1.etg. i lavblokk.

Brann
Det er installert brannslanger, strategisk plassert i bygget. Service/vedlikeholdsavtale med Human Verneservice AS. Det er to brannalarmanlegg i bygget, begge fra Autronica. Sløyfer i høyblokk er fra 2002. Begge brannsentralene er fra 2013.

Diverse
Det to stk. heiser i bygget, en til hver hovedinngang.

Pålegg/avvik/feil og mangler
Se vedlagte tilstandsrapport i bilagene.

Standard
Eiendommen har normal/god standard og virker solid. Se for øvrig tilstandsrapporten som gir et detaljert bilde av eiendommen.

Arealoversikt hovedbygg

Etasje Type areal Areal BTA m²
1.etg

3x Inngang kontorlokaler med åpne landskap, kontorer og sosiale rom. Bomberom med 2 garderober, 2 boder, lagerrom, teknisk rom. Trappegang, kontorlokale med diverse kontorer, kjøkken, o.l. HC toalett. Teknisk rom/sprinklerrom.

3500 m²

2.etg

3 trappeganger, 5 lokaler med kontorer, sosiale rom, toaletter, arkiv o.l. BK, toalettrom. Tekniske rom.

2950 m²
3.etg

3 trappeganger, Kantine, møterom, kjøkken. 2 kontorlokaler med kontorer, sosiale rom wc o.l.

745 m²
4.etg

2 trappeganger, 2 kontorlokaler med sosiale rom, wc o.l. Teknisk rom/ventilasjonsrom.

460 m²
Sum 7655 m²

BTA er i tilstandsrapport målt til ca. 7.655, BRA ca. 7.490 m2 og utleid areal i leietakeroversikt utgjør 7.481. Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata

Brutto leie utgjør pr. dato kr 3.830.934,- pr. år.

Utleid areal utgjør 4.948 m²

Ledig areal utgjør 2.533 m²

Leietakeroversikt er vedlagt i bilagene

Driftsavtaler
Porter Ingen
Elektro – Internkontroll (termografering)
Nøtterøy Elektropartner
Ventilasjonsanlegg – Bryn Ventilasjon AS
Brannslukking – Human Verneservice AS
Nødlys Ledelys – Nøtterøy Elektropartner
Brannalarm – Autronica
Vaktmester/internkontroll – Partner
Eiendomsdrift AS
Sprinkler – Terjesen AS
Adgangskontroll – Niscaya
Heis lavblokk – Orona
Heis høyblokk – Schindler

Skattetakst
Det er ikke eiendomsskatt i Tønsberg kommune.

Kommunale avgifter
Blir fordelt i felleskostnader i forhold til utleid areal, se bilag kommunal informasjon.

Forsikring
Gjensidige Forsikring, kr 79.862,- pr. år.

Ligningsverdi
Settes etter overdragelse

Estimert kjøpesum
Beregning av estimert kjøpesum Bjellandveien 24 AS
Basert på estimert balanse pr. 31.12.18.

Fremførbart underskudd
Er ikke hensyntatt i oppstillingen overdras til kjøper uten oppgjør

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger.

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur

Salget av eiendommen vil bli gjennomført som salg av 100% av aksjene i eierselskapet til eiendommen.

Budgiving
Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag.

Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark – up).
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Styreforbehold
Inngåelse av en for selger bindende avtale, er betinget av godkjennelse fra selgers styre, både hva gjelder kontraktsvilkår og de kommersielle betingelser for kjøpet.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding. Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23). Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Bank dokumenter
 2. FDV-Tegninger
 3. Div. formalia dok.
 4. Grunnboksutskrift og servitutter
 5. Kommunal informasjon
 1. Leie (her vil leiekontrakter bli tilført)
 2. Regnskap og skatt
 3. Leietakeroversikt november 2019
 4. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Bank dokumenter
 2. FDV-Tegninger
 3. Div. formalia dok.
 4. Grunnboksutskrift og servitutter
 5. Kommunal informasjon
 6. Leie (her vil leiekontrakter bli tilført)
 7. Regnskap og skatt
 8. Leietakeroversikt november 2019
 9. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo