Færder 

Byggeklar tomt til 3 boliger
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Munkerekkveien 12, Nøtterøy

Ferdig regulert med rammetillatelse til tre sammenhengende boliger. Solrik fjelltomt.

Prisantydning

Kr 3.300.000,- + 2,5% dokumentavgift

Info om eiendommen

Sammendrag

Ferdig regulert med rammetillatelse til tre sammenhengende boliger.

Solrik fjelltomt med 8-900 meter gangavstand til gangbroen på Kaldnes.

Selveiet, skrånende, ca. 1.168 m2.

Tegninger med og uten hybelleilighet i hver enhet.

Prisantydning
Kr 3.300.000,- + 2,5% dokumentavgift.

Selskapsopplysninger
Selger/hjemmelshaver: Unn Lill Hansen Nilsen og Tom Morten Nilsen.

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Munkerekkveien 12, 3128 NØTTERØY

Kommune Færder
Hjemmelshaver

Unn Lill Hansen Nilsen og Tom Morten Nilsen

Matrikkelnr

Gnr: 129, Bnr: 155

Tomt

1.168,4 m2 selveiet tomt

Beliggenhet/områdebeskrivelse

Attraktivt beliggende på Ramberg/Valhalla i Færder kommune. Solrik og med fin utsikt over området, gløtt av byfjorden. Kort vei til skole, barnehage, butikker og 8-900 meter til gangbroen på Kaldnes til Tønsberg sentrum.

Opparbeidelse
Det er søkt om revet en enebolig på tomten.

Grunnforhold
Skrånende fjelltomt.

Annet/utviklingspotensiale
Det er gitt rammetillatelse til oppføring av 3 sammenhengende boliger. Tegninger med og uten hybelleilighet er vedlagt

Tinglyste heftelser og servitutter
1988/13925-2/91 27.09.1988 ELEKTRISKE KRAFTLINJER. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt.arealplaner)
Det er utarbeidet egen reguleringsplan for 3 sammenhengende boliger, planen er vedlagt

Situasjonskart 


Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata

Det er gitt ferdigattest for riving av enebolig fra 2017.

Eier har betalt et min. av kommunale avgifter etter at boligen ble fjernet. Dette medfører en besparelse for kjøper som overtar en betalt tilknytningsavgift. Det betales da kun tilknytningsavgift for to enheter og ikke tre som kan bygges.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger.

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger: 

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse,  beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere.

Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 1. Tegninger og terrengutstnitt boliger
 2. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Tegninger og terrengutstnitt boliger
 4. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo