Seljord 

Forretning
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Ingrid slettens veg 6

Forretning

Prisantydning

Kr 9,9 mill. + 2,5% dokument avgift

Info om eiendommen

Sammendrag

• Oppført 2009, som REMA 1000 butikk
• Attraktiv og sentral beliggenhet i Seljord
• Moderne bygning med BTA 1.310 m2
• Eiet tomt på over 3,5 mål
• Stor parkering og lasterampe

Prisantydning
Kr 9.900.000 + 2,5% dokument avgift

Selskapsopplysninger
Selger/hjemmelshaver: Seljord Eiendom AS, Org. nr.: 986 786 848

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Ingrid Slettens veg 6, 3840 SELJORD

Kommune Seljord
Hjemmelshaver

Seljord Eiendom AS

Matrikkelnr

Gnr: 43, Bnr : 209

Tomt

Eiet, 3.546,7 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Attraktivt og sentralt beliggende i Seljord sentrum, god adkomst og profilering. (områdekart)

Tomt
(tomtekart)

Opparbeidelse
Tomten har direkte adkomst fra Ingrid Slettens veg, opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer mellom gjennomfartsveien og bygningen.

Grunnforhold
Selger er ikke kjent men noen form for forurensing i grunn.

Annet
Det foreligger festekontrakt fra 2009 som løper i 80 år. Innløsning til fast pris kr 500.000,- i 2028/29. Tomten er festet for kr 50.000,- pr. år, festeavgiften kan indeksreguleres hvert 3. år, neste gang i 2021.

Tinglyste heftelser og servitutter
2009/120414-2/200 19.02.2009 FESTEKONTRAKT –
• Årlig festeavgift: NOK 50 000
• Tomteverdi: NOK 1 000 000
• Inngåelsedato: 01.09.2008
• Bestemmelse om bebyggelse
• Bestemmelser om regulering av leien
• Bestemmelser om forlengelse
• Pant for forfalt festeavgift

2013/189921-2/200 06.03.2013 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
• Rettighetshaver: VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
• ORG.NR: 955 996 836 Bygging av nettstasjon

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Området er regulert til bolig og næring, se for øvrig bilag om regulering fra kommunen

Energiattest
Foreligger ikkje, megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Situasjonskart 

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
2009

Ferdigattest / brukstillatelse
Midlertidig brukstillatelse foreligger

Konstruksjon / byggemåte
Grunnen består av steinfylling/bæremasser. Yttervegger er oppført i leca, betong og bindingsverk Vinduer med isolerglass og aluramme.

Tak
Takverk er oppbygd som saltak av prefabrikerte, selvbærende takstoler. Takflater er tekket med betongstein

Oppvarming
Elektrisk oppvarming

El. anlegg
Anlegget er fra byggeår, 2009

Ventilasjon/kjøleanlegg
Eget teknisk rom til ventilasjon.

Brann
Bygningen har brannvarslingssystem

Diverse
Offentlig vann og avløp

Standard
Bygningen er oppført i betong og trekonstruksjon, standard fra byggeår.
Konstruksjoner fremstår generelt i god stand for alder, ut- og innvendige

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
1.etg Stort åpent butikk areal, sanitærrom, kjøkken/spiserom, bod, lasterampe
m.m.
1250 m2
2.etg Teknisk rom 60 m2
Sum 1310 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det forlegger ikke Justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter tilknyttet eiendommen

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Eiendommen leveres ledig, uten leietakere.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter kr 16189,58 inkl mva. Vatn/kloakk er betalt etter målt vannforbruk ved vannmåler.

Forsikring
Eiendommen er forsikret for ca. kr 30.000,- pr. år.

Ligningsverdi
Fastsettes ved overdragelse.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 1. Verdivurdering/takst/tilstandsrapport
 2. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Verdivurdering/takst/tilstandsrapport
 4. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo