Skien 

Attraktiv bileiendom
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Nomevegen 40 og 46

Attraktiv bileiendom

Prisantydning

Kr. 29.500.000,- (Brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Komplett bileiendom med underetasje og 1. etasje, oppført 2008. Gr.fl. ca. 1.035 m2. BTA ca. 1.859 m2. I tillegg er det en tomannsbolig som grenser til eiendommen. Bruksareal 172 m2.

Eiendomstomt som er delt opp i 3 bruksnummer, tilsammen er på 4.596,3 m2.

Eiendommen blir levert ledig for kjøper.

Prisantydning
Kr. 29.500.000,- (Brutto eiendomsverdi)

Salgsobjekt 
Nomevegen AS, org.nr.: 990 885 141

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ola Larsen mail: ol@q4.no mob: 907 82 692

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Nomevegen 40 og 46, 3733 Skien

Kommune

Skien

Hjemmelshaver

Nomevegen AS

Matrikkelnr

Gnr: 220, Bnr : 1227, 1704, 1721

Tomt

Samlet 4.596,3 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen har en meget sentral og god beliggenhet inntil Telemarksvegen. Området er bebygget med næringsbygg/forretningsbygg og boliger.

Meget god eksponering mot Telemarksvegen hvor det daglig passerer ca. 12.600 biler.

Tomt
Eiendomstomt som er delt opp i 3 bruksnummer, tilsammen er på 4.596,3 m2.

Tomten fordeler seg slik:
220/1704: 2.292,3 m2
220/1721: 1.623,1 m2
220/1227: 680,9 m2 (enebolig)

Sum: 4.596,3 m2

Parkering
Den del av eiendommen som ikke er bebygd er stort sett opparbeidet til parkering. Muligheter for ytterligere parkering på gnr. 220, bnr. 1227 (Nomevegen 40).

Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Reguleringsplanen viser eiendommen som Næring/forretning.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsforpliktelse ved denne transaksjon.

Energiattest
Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.


Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Oppført i 2008

Ferdigattest / brukstillatelse
Jfr Bilag 2 Infoland Skien Kommune

Konstruksjon / byggemåte
Bygningen er oppført i betong og stål, med stor glassfasade mot vegen.

Standard
• Bygningen er tidsmessig og har meget høy standard.
• Innvendig er det flislagte gulv og malte vegger.
• Tidsmessig ventilasjonsanlegg og varmeanlegg.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
1. etg

Forretningslokale, kontor/admin., møterom, spiserom, wc.

824 m2

U. etg

Verksted, klargjøring, vaskehall, varemottak, kontor, dekklager, dame-/herregarderobe.

1035 m2

Sum 1859 m2
Tomannsbolig 172 m2

Arealer er hentet fra tegninger og er ikke kontrollert megler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Skattemessige saldoverdier pr. 31.12.2019
Bygg, 2 % kr. 13.067.448,-
Tekniske anlegg, 10% kr. 3.439.142,-

Kommunale avgifter
Jfr bilag 2 Infoland Skien Kommune
Kommunale avgifter ca kr. 110.000,-, inkl. eiendomsskatt på ca kr. 60.000,-.

Forsikring
Samlet premie i 2019: kr. 31.368,- i Tryg.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Skien kommune
 1. Årsregnskap 2018 og skattemelding for 2018
 2. Aksjekjøpskontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Skien kommune
 3. Årsregnskap 2018 og skattemelding for 2018
 4. Aksjekjøpskontrakt

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Ola Larsen

Daglig leder/EIENDOMSMEGLER MNEF 

 

 
Tlf +47 907 82 692
E-post ol@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo