Horten 

Næringsseksjon m/to separate kontorlokaler
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Storgata 8

Næringsseksjon m/to separate kontorlokaler

Prisantydning

Kr 2.200.000,- + dokument avgift

Info om eiendommen

Sammendrag

• Seksjonen utgjør hele 1. etg. som er delt i to med separate innganger
• Hjørnetomt med god adkomst og profilering
• Brutto areal ca. 260 m2
• Andel tomt på ca. 570 m2
• Den ene delen av 1. etg. er utleid for kr 10.700,- pr. mnd.
• Ett kontor i den andre delen er utleid for kr 3.500,- pr. mnd.
• Parkering i bakgård

Prisantydning
Kr 2.200.000 + 2,5% dokument avgift

Selskapsopplysninger
Selger/hjemmelshaver: Torvik Eiendom AS
Org. nr.: 987 739 606

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Storgata 8, 3183 HORTEN

Kommune Horten
Hjemmelshaver

Torvik Eiendom AS

Matrikkelnr

Gnr. 125, Bnr. 226, Snr. 1

Tomt

Andel Tomt på 569,8 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Hjørnetomt med gangavstand til sentrum og god profilering.

Tomt
(tomtekart)

Opparbeidelse
For det meste asfaltert bakgård

Parkering
En parkeringsplass pr. seksjon, totalt 7 plasser i bakgård, se parkerings regler i vedlegg

Type tomt
Festet tomt på 569,8 m2. Gruneier er Bård K. Erdvik og tomten er festet bort for 99 år i fra 2004, KPI regulering.

Tinglyste heftelser og servitutter
1879/900015-1/28 13.08.1879 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0701 GNR: 125 BNR: 226 m.fl.

1881/900044-1/28 13.07.1881 VILKÅR I KJØPEKONTRAKT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0701 GNR: 125 BNR: 226 m.fl.

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen er uregulert, men i Kommunedelplan for Horten sentrum (7.9.2015 er eiendommen avsatt til Kombinert bebyggelse og anleggsformål – Nåværende (Bybebyggelse))

Energimerke
Eiendommen/seksjonen er ikkje energimerket.

 

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Antatt ca. år 1900

Ferdigattest / brukstillatelse
Meglerinformasjon fra kommunen.

Oppvarming
Elektrisk oppvarming, varmepumpe m/kjøling.

El.anlegg/VVS
Mye nytt elektrisk og røropplegg i 2005

Ventilasjon /kjøleanlegg
Ventilasjon og varmepumpe m/kjøling

Standard
Stilfull enhet med god høyde under taket, oppusset/rehabilitert i 2005.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
1.etg

Flere kontor, møterom, kjøkken, toalettrom m/dusj m.m. Separate innganger til to adskilte kontorlokaler.

220 m2
Kjeller 2 boder 40 m2
Sum 260 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
To løpende leiekontrakter:
• BV Trafikkskole leier lokalet med inngang fra Storgata, kr 10.700,- pr. mnd., 3 mnd. oppsigelse
• Harriet Reitan leier ett kontor i lokale med inngang fra bakgård, 3.500,- pr. mnd., 3 mnd. oppsigelse
Leie p.t. kr 170.400,- pr. år, mye ledig areal.

Fellesutgifter 
Felles utgifter utgjør kr 4.070,- pr. mnd.

Kommunale avgifter
Utgjør kr 999,- pr. kvartal.

Forsikring
Eiendommen er forsikret i sameiet.

Ligningsverdi
Blir fastsatt etter overtagelse.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og seksjoneringsbegjæring
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Leiekontrakter
 1. Vedtekter sameiet og parkeringsregler
 2. Firmaattest selger
 3. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og seksjoneringsbegjæring
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Leiekontrakter
 4. Vedtekter sameiet og parkeringsregler
 5. Firmaattest selger
 6. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo