Stokke 

Sentrumsgård
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Frederik Stangs gate 9

Sentrumsgård

Prisantydning

Kr 3.950.000 mill. 

Info om eiendommen

Sammendrag

Næringseiendom m/leilighet i 2. etg.

Antatt oppført ca. år 1900, påbygget i 1986

Sentral beliggenhet i Stokke sentrum.

Bruttoareal bygning, 488 m2 (+ kjeller u/eldre del)

Eiet tomt på 852 m2

Utvikling til bolig på hele eiendommen, kan vurderes

Prisantydning
Kr 3.950.000,- + 2,5% dokument avgift

Selskapsopplysninger
Selger/hjemmelshaver: Bjarne Gryte Eiendom AS
Org. nr.: 986 339 949

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Frederik Stangs gate 9, 3160 Stokke

Kommune Sandefjord
Hjemmelshaver

Bjarne Gryte Eiendom AS

Matrikkelnr

Gnr: 422, Bnr: 23

Tomt

Gnr: 422, Bnr: 23

Beliggenhet/områdebeskrivelse
(områdekart)

Tomt
(tomtekart)

Opparbeidelse
Tomten har asfaltert parkering mot syd/øst samt gruset gårdsplass til parkering mot syd/vest

Grunnforhold
Selger er ikke kjent med noen form for forurensing i grunn.

Annet/utviklingspotensiale
Kommunen må kontaktes i anledning utvikling, men reguleringsplan beskriver muligheter.

Selger har kjøpt 12 stk. søppelhåndterings plasser hos nabo, dersom utvikling til bolig vil dette være
positivt i en diskusjon med kommunen. Plassene kan kjøpes av selger.

Tinglyste heftelser og servitutter
Se vedlagte grunnbokutskrift, det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Reguleringsplan fra 2001, Sentrumskvartalet. Planene beskriver eiendommen med formål, bolig/forretning/kontor. Se både reguleringsplan og områdeplan som er vedlagt.

Energiattest: Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

 

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Ca. 1900 tallet, påbygget 1986

Ferdigattest / brukstillatelse
Foreligger ikke, se vedlagte skriv frå kommunen, hvor det ikke utstedes ferdigattest for tiltak utført før 1998.

Konstruksjon / byggemåte
Antatt støpte betongfundamenter på steinholdige masser over leire e.l. Grunnmur oppført i plasstøpt betong eller lignende i nyere del og gråsteinsmur e.l. i eldre del. Grunnmurer er fra opprinnelig byggeår.

Bygget er oppført av tyngre trekonstruksjoner med stående trekledning. Tilbygg er oppført av mur med fasader som er forblendet med teglstein samt liggende trekledning

Tak
Takkonstruksjoner i eldre del er oppført med plassbyggede konstruksjoner med sperretak på bærende deler. Det er luke til kryploft i leilighet. På tilbygget del fra 1985 er det flate tak med noe fall mot en side og kalde nedløp. Det er ikke luker for tilgang til konstruksjoner.

Se for øvrig vedlagte tilstandsrapport for utfyllende beskrivelse og tilstand

Oppvarming
Elektrisk oppvarming, panelovner og luft til luft varmepumpe

El.anlegg
Det er flere tavler i bygget, hvor alle kurser har automatsikringer antatt fra 1980 og 1990 tallet. Hovedkursene er på 225 (justerbar). Det er gjennomført tiltak med oppgraderinger og tilpasninger stedvis gjennom tiden. Hovedtavlen er plassert i kjeller på tilbygget del

Ventilasjon /kjøleanlegg
Det er ventilasjonsanlegg for tilbygget del, plassert på ventilasjonsrom i kjeller. Anlegget er antatt fra 1985 og har varmebatteri og varmeveksler.

Standard
Bygningen har enkel standard og er noe påkostet på 1980 tallet.

Arealoversikt eldre del:

Etasje Type areal Areal BTA m2
BRA m2
Kjeller Grovkjeller, ikke målbart, men kan brukes til lagring
1. etg Egen inngang til leilighet og kontordel, 5 kontorer, wc, bk m.m. 130 m2
2. etg Trappegang, stue, kjøkken, bad, 2 soverom 91 m2
Sum 221m2

Arealoversikt ny del:

Etasje Type areal Areal BTA m2
BRA m2
Kjeller Trappegang, garderobe/2wc, tekn. rom, vent.rom, lagerrom 132 m2
1. etg Egen inngang, innredet til solstudio, 3 lagerrom 135 m2
Sum 267 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Eiendommens tilbygg/nyere del,1. etasje og toalettrom i kjeller (samt ca. 15 m2 av eldre del), er utleid til solsenterdrift. Det betales NOK 11.000,- + mva. pr. mnd. Kontrakten løper i 5 år og kan gjensidig sies opp i leieperioden med 6 mnd. varsel.

Nabo leier en parkeringsplass i bakgård for kr. 300,- pr. mnd.

For øvrig er lokalene i 1. etg. (eldre del) ledig samt leilighet i 2. etg. og kjeller areal.

Leietaker betaler strøm og renhold i egne lokaler.

Driftsavtaler
Det er ingen driftsavtaler på eiendommen

Kommunale avgifter
Kr. 16.080,- pr. år.

Forsikring 
Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger.

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis. 
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet. 

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding. Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2018 nr. 23).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift 
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Tilstandsrapport
 1. Firmaattest selger
 2. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnbokutskrift
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Tilstandsrapport
 4. Firmaattest selger
 5. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF 

 

 
Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo