Bø i Telemark 

Forretnings-/kontoreiendom
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Bøgata 55

Forretnings-/kontoreiendom

Prisantydning

Kr 59,5 mill.  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Årlig leie ca. kr. 3.514.314,-

Ledige lokaler på 342 m2. Potensiale ved utleie av ledige lokaler ca. kr. 400.000,- som tilsvarer ca. kr. 1.170,- pr. m2 ved ferdigstillelse av lokalene (Bekostes av selger). Inntekstpotensiale parkeringsplasser i parkeringshus ca. kr. 150.000,- årlig.

Bebyggelsen er oppført i 2017. Leieareal ca. 2.300 m2. I tillegg åpent parkeringshus på 446 m2 og 8 parkeringsplasser i lukket parkeringshus på 123 m2.

Leietakere er REMA Franchise Norge AS og Skatteetaten.

Leiekontrakten med REMA løper til 30.02.2032.
Leiekontrakten med Skatteetaten løper til 15.04.2027

Vektet gjenværende leietid 10,6 år.

3.145,2 m2 tomt.

Prisantydning
Kr 59,5 mill. (brutto eiendomsverdi)

Salgsobjekt 
Bøgata 55 AS, org.nr.: 913 734 130

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ola Larsen mail: ol@q4.no mob: 907 82 692

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Bøgata 55, 3800 Bø

Kommune
Hjemmelshaver

Bøgata 55 AS

Matrikkelnr

Gnr: 53, Bnr : 319 Snr: 2 og 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 og 13

Tomt

3.145 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen har en attraktiv beliggenhet midt i Bø sentrum. Det er næringsseksjoner i byggets 1. etasje, mens det er leiligheter i de øvrige etasjene, samt parkering i todelt parkeringshus i underetasje.

Tomt
3.145,2 m2 eiendomstomt. Den del av tomten som ikke er bebygd er opparbeidet til parkering.

Parkering
Det er inngått sambruksavtale på disponering av parkerings- og infrastrukturarealer med eierne av nabobygningene.

Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter (relevant for eiendommen)

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Regulert til kombinert formål, bolig, forretning og kontor.

Utvikling av eiendommen – muligheter
Det er et ledig lokale på 342 m2 mellom Rema 1000 og Skatteetaten. Selger er i gang med å innrede lokalen som et åpent landskap med tilhørende toaletter.

I tillegg kommer verdien av 13 parkeringsplasser i åpent parkeringshus og 8 seksjonerte parkeringsplasser i lukket parkeringshus.

Estimert brto. verdi ca. kr. 1,5 til 2,0 mill.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er justeringsforpliktelse ved denne transaksjon.

Energiattest
Energiklasse B

 

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Oppført i 2017

Ferdigattest / brukstillatelse
Jfr Bilag 2 Infoland Bø Kommune

Konstruksjon / byggemåte
• Fundamentering: Støpt såle.
• Bærekonstruksjoner: Stål og betong.
• Fasade og tak: Tre-stål og betong.

Standard
• Gulv: fliser i forretning og teppefliser i kontorlokaler.
• Vegger: malt.
• Tak: malt i forrenting og systemhimlinger i kontorlokaler.

Arealoversikt:

Leietaker Type areal
BTA m2
Areal BTA m2
BRA m2
Rema 1000 Forretningslokale, lager med varemottak, personalrom, teknisk rom. 1376 m2
Skattetaten Kundemottak, kontorlokaler 580 m2
Ledig Åpent landskap, forretning/kontor 342 m2
Underetasje Parkering 569 m2
Sum 2867 m2

Arealer er hentet fra arealoversikt og er ikke kontrollert megler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for
eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Årlig brto. leie ca. kr. 3.514.314,-
Ledige lokaler på 342 m2 + potensiale ved utleie av parkeringsplasser.

Skattemessige saldoverdier pr. 31.12.2018
Bygg, 2 % kr. 29.991.200,-
Tekniske anlegg, 10% kr. 12.479.750,-
Saldo asfalt kr. 1.480.853,-
Saldo tomt kr. 7.142.664,-

Fellesutgifter 
Leietagere betaler alle driftsutgifter i egne lokaler som: strømforbruk, renhold, forsikring av egen innredning. I tillegg betales felleskostnader som f.eks. kommunale avgifter ekskl. eiendomsskatt.

Eierkostnader 
Utleier betaler forsikring og eiendomsskatt, samt utvendig vedlikehold og utskiftning av tekniske anlegg når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte.

Forsikring
• kr. 15.000,-
• Eiendomsskatt: kr. 57.876,-
• Teknisk forvaltning og ettersyn: kr. 65.000,-
• Regnskap/revisjon: kr. 65.000,-
• Sum ekskl. avsetning til vedlikehold kr. 202.876,-

Service og drift 
Selgers datterselskap Rose Forvaltning AS kan tilby teknisk drift og vedlikehold for ny eier hvis ønskelig.

Kommunale avgifter
• Jfr bilag 2 Infoland Bø Kommune
• Kommunale avgifter ca. kr. 6.000,-

Forsikring
Forsikret i Gjensidige, samlet premie 2018: kr.15.000

Leietakeroversikt:

Leietaker Areal Årsleie ny 2019 Leie/m2 Leie- frekvens #pr år Utløp Mnd gj. v Verdi kontrakt Opsjoner
Rema Franchise Norge AS 1376 2 147 254 1 561 12 01.03.32 151 27 019 613
Skatteetaten 580 1 367 060 2 357 12 15.04.27 91 10 366 872
Sum 1956 3 514 314 1 797 37 386 485
Ledig 342 400 000 1 170 0 Forretnings- lokale
21 p-plasser 569 150 000 264
Sum ledig 911 550 000 37 386 485 Inntekt ved
innføring av
betalingsparkering
Sum 2 867 4 064 314 264

Vektet gj.v. løpetid 10,64

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Bø kommune
 3. Sambruksavtale parkering og infrastruktur
 1. Sameieavtale
 2. Årsregnskap 2018
 3. Aksjekjøpskontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Bø kommune
 3. Sambruksavtale parkering og infrastruktur
 4. Sameieavtale
 5. Årsregnskap 2018
 6. Aksjekjøpskontrakt

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Ola Larsen

DAGLIG LEDER / EIENDOMSMEGLER MNEF

 

Tlf +47 907 82 692
E-post ol@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo