Kjørebekk 

Næringsseksjon med inngjerdet utelager
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Bedriftsvegen 42

Næringsseksjon med inngjerdet utelager

Prisantydning

Kr 5.000.000,- + ca. 2,5 % omk.

Info om eiendommen

Sammendrag

Oppført i 2008. Gr.fl. ca. 460 m2. I tillegg mezzaninlager (ca. 80 m2) over kontordelen.
To kjøreporter. Takhøyde ca. 6 meter. Traverskran.

Prisantydning
Kr 5.000.000 + 2,5% omk.

Salgsobjekt
Eiendommen direkte gjennom overskjøting.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ola Larsen mail: ol@q4.no mob: 907 82 692

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Bedriftsvegen 42, 3735 Skien

Hjemmelshaver til festerett

GHL Eiendom AS

Hjemmelshaver grunn

Svendsen Holding

Matrikkelnr

Gnr: 200, Bnr, 1459, Seksjonsnr. 1 og 7

Tomt

7.453 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen ligger på Kjørbekk. I samme bygning som Svendsen Eksos. Av andre virksomheter nær eiendommen, er bl.a. Maxbo, Fretex, Montèr og Storcash.

Tomt
7.453 m2 felles festetomt. Tomten er flat og asfaltert. Det er et inngjerdet område på sydsiden av seksjonen som tilhører seksjonen. Arealet er på ca. 400 m2. Det øvrige arealet disponeres av sameiet i fellesskap.

Parkering
Felles parkering på tomta.

Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter.

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Reguleringsplanen viser eiendommen som industri, forretning og lager.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsforpliktelse ved denne transaksjon.

Energiattest
Eiendommen har energiklasse: G5/Rød.

Situasjonskart


Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Oppført i 2008.

Ferdigattest/brukstillatelse
Jfr Bilag 2 Infoland Skien Kommune.

Konstruksjon/byggemåte
Oppført i stålkonstruksjoner. Vegger av sandwich elementer. Flatt tak tekket med papp.

Standard
• Eiendommen har normal god standard.
• Ventilasjon med kjøling i kontordel.
• Krana er pr. dags ikke sertifisert pga. manglende bruk, men funker helt OK.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
1. etg.

Produksjon-/lagerlokale, kontoravdeling, kjøkken, spiserom, plukklager,
garderobe/wc, teknisk rom, Mezzaninlager ca. 80 m2.

460 m2
Mezzanin

Lager

Sum

460 m2

Arealer er hentet fra tegninger og er ikke kontrollert megler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Årlig kommunale avgifter ca. kr. 3.700,-
Eiendomsskatt kr. 8.586,-
Festeavgift ca kr.25.000,- pr. år.
Felleskostnader sameiet 2018: kr. 41.535,-

Service og drift 
Det er ingen service og driftsavtaler tilknyttet næringsseksjonen.

Forsikring
Inngår i felleskostnader. Er forsikret i IF.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift
 2. Infoland Skien kommune
 3. Kjøpekontrakt
 1. Seksjoneringsbegjæring
 2. Festekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift
 2. Infoland Skien kommune
 3. Kjøpekontrakt
 4. Seksjoneringsbegjæring
 5. Festekontrakt

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Ola Larsen

DAGLIG LEDER / EIENDOMSMEGLER MNEF

 

Tlf +47 907 82 692
E-post ol@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo