Horten 

Kontor-lager/utvikling
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ynglingeveien 42a

Kontor-lager/utvikling

Prisantydning

Kr 15 mill.  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

• 100% utleid næringseiendom til Techni AS, org. nr. 978 619 495
• En leietaker, NOK 1.500.000,- i leie pr. år
• Leieforholdet løper i min. 2 år, 12 mnd. gjensidig oppsigelse
• Eiendommen er attraktivt beliggende
• Den eldste delen er fra 1965, et mellombygg fra 1998 og omgjort enebolig fra 1972.

Areal bygninger, BTA 2.416 m2, Eiet tomt, 5.315 m2, for det meste parkering, noe grøntareal.

Eiendommen kan vurderes utviklet til boligformål

Prisantydning
Kr 15 mill. (brutto eiendomsverdi)

Selskapsopplysninger
Selger: Techni Holding AS
Org. nr.: 988 738 085

Selskapet/hjemmelshaver: Techni Eiendom AS
Org.nr.: 967 884 464

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234
Geir Holland mail: gh@q4.no mob: 416 15 000

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Ynglingeveien 42A, 3184 |BORRE

Kommune Horten
Hjemmelshaver

Techni Eiendom AS

Matrikkelnr

Gnr: 13, Bnr: 210

Tomt

Eiet tomt, 5.315 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen er beliggende på «Kirkebakken», høyt og fritt med skoler, butikker m.m. i nærområde. Blandet bebyggelse med noe næring, boliger og off. bygg. 4 km. til Horten sentrum og ca. 1,5 km. fra Høyskolesenteret i Vestfold.

Opparbeidelse
Tomten er delvis flat på to plan, fallende mot nord/vest. Store opparbeidede asfalterte pakeringsareal, totalt ca. 100 plasser fordelt på 3 områder, god adkomst.

Grunnforhold
Selger er ikke kjent med noe forurensing i grunn

Tinglyste heftelser og servitutter
2007/582052-1/200 18.07.2007
ERKLÆRING/AVTALE RETTIGHETSHAVER: KNR: 0701 GNR: 13 BNR: 1
Med flere bestemmelser, bestemmelse om parkering. Denne avtale vil bli slettet!

Reguleringsplan- og bestemmelser
I kommuneplanens arealdel, er eiendommen avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål – Framtidig. I en eldre reguleringsplan fra 1955 (Kirkebakken) er eiendommen regulert til bolig og kjøreveg, se vedlegg/bilag.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsforpliktelser på eiendommen.

Energimerke
Eiendommen er ikke energimerket

Energiattest:
Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.


Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Bygningen består av 4 sammenbygde «enheter». Den eldste delen er oppført i betong og stålkonstruksjoner, oppført i 1965 og bygget i to etasjer. Videre ett mellombygg oppført i betong/mur og teglforblending, bygget i 1998, også dette i to etasjer. Mellomgang som binder mellombygget og «eneboligen», bygget i 1998. I tillegg er det oppført en «enebolig» i mur og trekonstruksjoner, bygget i 1972, en etasje med sokkel.

Ferdigattest / brukstillatelse
Ferdigattest foreligger, se vedlegg/bilag

Konstruksjon / byggemåte
Antatt fundamentert på betongsålefundamenter på faste masser. Støpt gulv i u. etg. på grunn, betongdekker og dels dekkeelementer mellom etasjene.

Tak
Varierende bærekonstruksjoner fra stålkonstruksjoner med korrugerte plater til tradisjonelle trekonstruksjoner med rupanel og undertak.

Oppvarming / ventilasjon
Elektrisk, 3 stk. varme-/ ventilasjonsaggregater med gjenvinning og kjøling, oppgradert for ca. 10 år siden.

El.anlegg
Tradisjonelt, dels oppgradert el. anlegg

Brann
Installert låssystem/adgangskontroll samt innbrudds-/ og brannalarm med direkte varsling til vaktselskap/brannvesen.

Diverse
Tilknyttet offentlig vann-/ og avløpsledninger, installert vannmåler.

Standard
Enkel standard, men vedlikeholdt og noe oppgradert på forskjellige områder.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
1. etg.

Inngangsparti/resepsjon, gang, cellekontorer, møterom, dame/- og herretoalett, arkiv, bøttekott, mellomgang, hc wc, kjøkken, kantine/
spiserom

1222 m2
Underetasje

Trappegang/korridor, lager/montasje m/kjørepport, teknisk rom, toaletter, renrom m/sluse, ventilasjonsrom, personlanrom, trippel garasje

1194 m2
Sum

2416 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som
måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
• Hele bygget/eiendommen er utleid til en leietaker, Techni AS.
• Brutto årlig leie utgjør kr 1.500.000,- + mva. pr. år.
• 100% KPI hver år, første gang 01.01.2021.
• Leiekontrakten løper i minimum to år fra 01.10.2019, 12. mnd. gjensidig oppsigelse.

Fellesutgifter 
Leietaker betaler alle løpende driftskostnader

Eierkostnader
Utleier skal sørge for og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold og utskifting av tekniske innretninger, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg, solavskjermingsanlegg etc., når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte. Utleier betaler i tillegg for utvendig forsikring av bygningsmassen, jfr. leiekontrakt som vedlagt i bilag.

Kommunale avgifter
Betaltes av leietaker, se bilag fra Horten kommune.

Forsikring 
Eiendommen er forsikret i IF Skadeforsikring

Ligningsverdi
Fastsettes ved overdragelse

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Selskapets firmaattest og vedtekter
 2. Selskapets regnskap pr. 31.12.2018
 3. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 1. Leiekontrakt
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Selskapets firmaattest og vedtekter
 2. Selskapets firmaattest og vedtekter
 3. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 4. Leiekontrakt
 5. Meglerinformasjon fra kommunen
 6. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Kontakt megler

Geir Holland

Seniorrådgiver / partner

 

Tlf +47 416 15 000
E-post gh@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo