Skien sentrum 

Bygård
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Skistredet 7

Bygård

Prisantydning

Kr 11.500.000.  (Eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

• Årlig leieinntekter pr 1/8-2019 utgjør kr. 833.028,-.
• Ledig areal ca. 850 m2.
• Bygningen er oppført ca. 1890 i 3 etasjer + kjeller.
• Gr.fl. 718 m2.
• Bruttoareal 2.704 m2.

Det foreligger planer om ombygging av en liten del av eiendommens 1. etasje (mot gårdsplass), samt 2. og 3. etasje til 16 leiligheter. Det er forventet at rammetillatelse vil foreligge i løpet av September 2019.

Prisantydning
Kr 11.500.000,- (Eiendomsverdi)

Salgsobjekt 
Aksjene i Skistredet 7 AS.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ola Larsen mail: ol@q4.no mob: 907 82 692

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Skistredet 7, 3714 Skien

Kommune Skien
Hjemmelshaver

Skistredet 7 AS

Matrikkelnr

Gnr: 300, Bnr, 3510

Tomt

842,5 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen har en meget attraktiv hjørnebeliggenhet ved inngangen til gågata, vis a vis Ibsenparken. Nærhet til Bygarasjen og kollektivterminal.

Tomt
842,5 m2 selveiet tomt. Den del av tomten som ikke er bebygd består av gårdsrom.

Parkering
Bygarasjen i kort gangavstand fra eiendommen. I tillegg offentlig gateparkering.

Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Eiendommen er vist som Sentrumsformål i kommunedelplan.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsforpliktelse ved denne transaksjon.

Energiattest
Eiendommen har energiklasse: G5/Rød.


Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Oppført i 1890

Ferdigattest / brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen.

Konstruksjon / byggemåte
Oppført sannsynligvis med dobbeltegl på grunnmur av naturstein. Tak er tekket med stein og papp.

Standard
Bygningen har alminnelig standard, og både næringslokaler og boliger er jevnlig oppusset.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
Kjeller Kjellerrom 598m2
1. etg. 4 næringslokaler 718m2
Mezzanin Næringslokale 215m2
2. etg. Næringslokale 638m2
3. etg. 4 leiligheter 538m2
Sum 2704 m2

Arealer er hentet fra arealoppgave og er ikke kontrollert megler. Selger fraskriver seg ethvert
ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Årlige leieinntekter p.t.:
• Næringsdel: kr. 477.190,-
• Boliger: kr. 475.280,-
• Totale leieinntekter kr. 833.028,-

Næringslokalene i 2. etasje/mezzanin er ledige, totalt ca. 850 m2.

Fellesutgifter
Leietagere betaler alle driftsutgifter i egne lokaler som: strømforbruk, renhold, forsikring av egen innredning.

Eierkostnader
Utleier betaler forsikring og eiendomsskatt, samt utvendig vedlikehold.

Service og drift
Det er ingen service og driftsavtaler tilknyttet næringsseksjonen.

Kommunale avgifter
Jfr bilag 2 Infoland Skien Kommune

Kommunale avgifter for 2018 kr. 72.690,- inklusiv kr. 28.672,- i eiendomsskatt.

Forsikring
Årlig forsikring kr. 55.283,-

Saldoverdier
Bygg, 2 %: Kr. 613.397,-
Teknisk installasjon, 10%: kr. 174.507,-

Budgiver oppfordres til å hensynta ulempen med skattemessige mindreavskrivninger i sitt bud, slik at budbeløp presenteres som et nettobud.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Skien kommune
 3. Leietakeroversikt
 1. Årsregnskap 2018
 2. Aksjekjøpskontrakt
 3. Tegninger omsøkt leilighetsprosjekt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Skien kommune
 3. Leietakeroversikt
 4. Årsregnskap 2018
 5. Aksjekjøpskontrakt
 6. Tegninger omsøkt leilighetsprosjekt

   
Last ned dokumenter

Kontakt megler

Ola Larsen

DAGLIG LEDER / EIENDOMSMEGLER MNEF

 

Tlf +47 907 82 692
E-post ol@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo