Sandefjord 

Kombinasjonseiendom
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Uranienborgveien 3

Spennende næringseiendom med god profilering.
Eiendommen selges uten leieforhold.

Prisantydning

Kr 12,8 mill. + ca. 2,5% dokument avgift

Info om eiendommen

Sammendrag

• Spennende næringseiendom med god profilering

• Eiendommen selges uten leieforhold

• Bygget utgjør BTA 1.670 m2

• Eiet tomt, totalt ca. 3,9 mål

• Hegnaområdet er under utvikling og har god vekst

Prisantydning
Kr 12.800.000 + 2,5% dokument avgift

Selskapsopplysninger
Selger/hjemmelshaver (e): Tretun 1 AS og Tretun 2 AS (Reidar A Røed Invest AS)
Org. nr.: 989 238 876 og 989 237 098 (996 291 138)

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Uranienborgveien 3, 3217 |SANDEFJORD

Kommune Sandefjord
Hjemmelshaver

Tretun 1 AS og Tretun 2 AS

Matrikkelnr

Gnr: 116, Bnr: 166 og 181

Tomt

Ca. 3,9 mål eiet tomt

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen ligger på Hegna handel og industriområde ca. 1 km fra Sandefjord sentrum. I nærområdet finnes etablerte bedrifter som Rusta, Meny, Maxbo, EVO m.fl.
Området har hatt en positiv vekst senere år.

Tomt
Eiendommen består av to selveide tomter, h.h.v. 2.202,2 m2 og 1.732,7 m2, totalt 3.934,7 m2.

Opparbeidelse
Tomten er asfaltert med grøntareal i front

Grunnforhold
Selger er ikke kjent med forurensing av grunn

Annet/utviklingspotensiale
Hegna har etablert forskjellige typet virksomheter, bl.a. handel

Tinglyste heftelser og servitutter
1968/1798-2/29 13.05.1968 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

1972/4819-1/29 29.08.1972 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Byggeforbud på nærmere angitt avstand. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Reguleringsplan- og bestemmelser
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEPLAN HEGNA
Dato for siste revisjon av bestemmelsene:
02.09.15 Bystyrets vedtak: 29.10.15 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, herunder forretning, kontor, tjenesteyting, håndverk/- og industrivirksomhet. Det jobbes med utvidelse av vei i anledning gjennomkjøring og bedre logistikk på Hegna, men ikke vedtatt. Ta kontakt med megler eller kommunen direkte for utdypende informasjon.

Diverse
Parkering på egen grunn

Energimerke
Eiendommen er ikke energimerket

 


Bygningsbeskrivelse

Byggeår
1962, 1970 og 1980 tallet

Ferdigattest / brukstillatelse
Ferdigattest på tilbygg i 1982, se vedlegg

Konstruksjon / byggemåte
Antatt støpte betongfundamenter på steinholdige masser over bløte masser/leiregrunn e.l. Det er antatt foretatt forsterkninger av fundamenter ved søylepunkter.

Hall: Bygget er oppført av prefabrikkert stålchassis samt tre, med innfellingsdeler av bindverk i tre og utvendig forblending med korrugerte lakkerte eller plastbelagte alu-plater.

Kontor: Bygget er oppført med bindverk av tre og stål. Fasader er forblendet med korrugerte alu-plater.

Tak
Takkonstruksjoner er etablert med gitterdragere av stål og overliggende korrugerte stålplater samt noe med H-bjelker av stål med korrugerte stålplater. På kontordel og stedvis i hall er det benyttet treverk i konstruksjoner, det er ukjent om dette er bygget rettvendt eller om det er etablert luftesjikt mot taktro.

Taktekking med papp som er sveiset i skjøter.

Taktekking er fra de respektive byggeår med unntak av deler av hall som har omlagte deler som er under 10 år gamle.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
1. etg. Kontor Inngang/VF, toalettrom, adkomst, kontor, kjøkken, arkiv, data. 120 m2
1. etg. Lager Kontor, Garderobe, utstilling, verksted/produksjonsrom, lager. 1550 m2
Sum 1670 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Ledig areal
Hele eiendommen leveres ledig for kjøper

Driftsavtaler
Brannslukking: Human Verneservice AS
Brannalarm: Techlink AS
Se vedlegg, tilstandsrapport.

Skattetakst
Det er ikkje eiendomsskatt i Sandefjord kommune

Kommunale avgifter
NOK 5.057,28 for 2019, jfr. vedlegg.

Forsikring
Pareto Forsikring

Ligningsverdi
Blir fastsatt ved budaksept/salg

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Tilstandsrapport
 1. Selgers firmaattest
 2. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Tilstandsrapport
 4. Selgers firmaattest
 5. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo