Seljord 

Næringseiendom
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Nordbygdivegen 200

Næringseiendom

Prisantydning

Kr 3,9 mill.  (netto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

• Eiendommen leveres ledig for kjøper, uten leieforhold.

• Beliggende ca. 2 km. fra Seljord sentrum. Kort avstand til hovedveg, E-134.

• Oppført 1981 og 2001, total BTA ca. 703 m2

• Eiet tomt i overkant av 4 mål.

• Utviklingspotensiale

Prisantydning
Kr 3.900.000 (netto eiendomsverdi)

Selskapsopplysninger
Selger: H-2 Eiendom AS
Org. nr.: 991 835 423

Selskapet/hjemmelshaver: Nordbygdivegen 200 Seljord AS
Org.nr.: 923 029 036

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Nordbygdivegen 200, 3840 Seljord

Kommune

Seljord

Hjemmelshaver

Nordbygdivegen 200 Seljord AS (fisjon Aucus Eiend.)

Matrikkelnr

Gnr: 38, Bnr: 16 og 19

Tomt

4.032 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Områdekart

Tomt
Flat tomt med god plass til parkering og lagring. (tomtekart)

Opparbeidelse
Tomten er asfaltert og gruset, noe grøntareal

Grunnforhold
Grunnen virker stabil og skal bestå av morenemasser

Annet
Adkomsten er fysisk litt annerledes enn situasjonskartet viser.

Tinglyste heftelser og servitutter
Ingen

Reguleringsplan- og bestemmelser
Reguleringsplan for “Nordbygdiområdet”, forretning/industri, se hele planen i vedlegg.

Energimerke
Eiendommen er ikke energimerket

Situasjonskart

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Hoveddel 1981, påbygget lager i 2001, modernisert og ombygget i 2005 og 2011.

Ferdigattest / brukstillatelse
Ferdigattest fra 1982 og 2001, se vedlegg.

Konstruksjon / byggemåte
Fundamentert med betongsåle og ringmur (lager fra 2001 har støpt plate på mark). Leca og stålkonstruksjon. Se forøvrig vedlagte takst for utfyllende bestemmelser.

Tak
Frittbærende fagverksdragere i stål, utvendig isolert og tettet med asfaltpapp. Det ble foretatt ekstra isolering (15 cm) samt ny tekking i 2011, utført av Icopal Tak AS. Pulttak tekket med stålplater på lager fra 2001.

Oppvarming
Oljefyr tilsluttet GUP tank med oppgitt størrelse på ca. tre m3, samt el-panelovner i salg/kontordel.

El. anlegg
Eget teknisk rom med sikringsskap, hovedsakelig skrusikringer. Det er gjort endringer av anlegget i anledning påbygg og div. tiltak. Kontrollert og godkjent av DLE i 2013.

Diverse
Det er avsug, kran og oljeutskiller i verksted. Kompressor i eget rom.

Standard
Eiendommen har normal/enkel standard

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2
1. etg

Verkstedshall, lite og stort lagerrom, wc, teknisk rom, salgslokale, 2 kontorer, garderobe, bøttekott wc, arkiv

451 m2
Messanine Lagerplass, spiserom 60 m2
Kaldtlager Stort, åpent lagerrom 192 m2
Sum 703 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Eiendommen er uten leieforhold og leveres ledig for kjøper.
Antatt årlig brutto leie, ca. kr 350-400.000,- (Estimert netto leie)

Kommunale avgifter
11.265,- pr. år (2019)

Forsikring
Gjensidige Forsikring p.t. kr 12.813,- pr. år.

Ligningsverdi
Blir fastsatt ved overdragelse

Estimert kjøpesum

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Selgers og Selskapets firmaattest og pantattest
 2. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 3. Meglerinformasjon fra kommunen
 1. Verdivurdering/takst
 2. Selskapets regnskap pr. 01.04.19
 3. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Selgers og Selskapets firmaattest og pantattest
 2. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 3. Meglerinformasjon fra kommunen
 4. Verdivurdering/takst
 5. Selskapets regnskap pr. 01.04.19
 6. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo