Tønsberg 

2 næringstomter
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Narverødveien 40 D og E

Byggeklare næringstomter, lager og kontor

Prisantydning

C3 kr 4,1 mill. C4 kr 4,9 mill.

Info om eiendommen

Sammendrag

• Byggeklare næringstomter, lager og kontor.
• Tomtene er beliggende på Råel, ca. 4 km. til Tønsberg.
• BRA på 50% og god høyde på lager.
• Tomtene er h.h.v. ca. 4,35 mål og 5,21 mål (C3 og C4).
• Det er tidligere solgt to tomter som er bebygget (C1 og C2).

Prisantydning
Pris for tomtene er som følger:

C3 – NOK 4,1 mill.

C4 – NOK 4,9 mill.

Selskapsopplysninger
Selger: Narverødvn. 40 Holding AS
Org. nr.: 995 536 919

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Narverødveien 40 D og E, 3113 TØNSBERG

Kommune Tønsberg
Hjemmelshaver

Narverødveien 40/- C3 AS og C4 AS

Matrikkelnr

Gnr: 150, Bnr: 223 og Bnr: 222

Tomt

C3 – 4,35 mål og C4 – 5,21 mål

Beliggenhet/områdebeskrivelse

Opparbeidelse
Tomtene blir levert med vei og nødvendig infrastruktur til tomtegrensen, forøvrig grovplanert som besiktiget.

Grunnforhold
Selger er ikke kjent med noen form for forusensing i grunn.

Annet
Geoteknisk rapport er lagt som vedlegg til prospektet.

Tinglyste heftelser og servitutter
Veirett er tinglyst til hver enkelt tomt.

Reguleringsplan- og bestemmelser
Det er utarbeidet ny reguleringsplan for området, planen ble vedtatt i 17.09.2014 og er vedlagt. Det tillates bebygget kombinert bebyggelse og anleggsformål – kontor/industri/lager. For områdene C1 til C4 tillates maks bruksareak 50% BRA, hvor maks 30% kan brukes til rent kontorformål. Maksimal byggehøyde for tomtene C1 til C3 er cote +33 og C4 cote +34. Felles for området er 15% grøntareal og pakeringsdekning 1 bil og 1 sykkel pr. 100 m2 BRA for industri/ lager, 1 bil pr. 40 m2 BRA/1 sykkel pr. 30 m2 BRA for kontor, se forøvrig bestemmelsene i reguleringsplan.

Diverse
Tomtene ligger i hvert sitt single purpose selskap som overdras til kjøper.

Tomten(e):

Betegnelse Ca. areal Status
C1 4.180 m2 SOLGT
C2 4.480 m2 SOLGT
C3 4.350 m2
C4 5.210 m2

 Selveide tomter som er fradelt, oppmålt og matrikkelført med eget gnr./bnr.

 

Estimert kjøpesum Narverødveien 40 C3 AS

Narverødveien 40 C3 AS
Basert på balanse pr. 31.12.18

Beregninger tapte avskrivinger Saldogruppe Beløp
Eiendomsverdi kr 4 100 000,00
Skattemessig saldoverdi teknisk (10%) J kr
Skattemessig saldoverdi bygg (2%) I kr
Skattemessig saldoverdi bygg (4%) H kr
Markedsverdi tomt kr
Rabattgrunnlag kr 4 100 000,00
Differanse rabattgrunnlag 00,00% kr –
Eiendomsverdi kr 4 100 000,00
Kundefordinger kr
Bankinnskudd kr 7 440,00
Bankgjeld kr
Konserngjeld kr -50 000,00
Leverandørgjeld kr
Annen kortsiktig gjeld kr
Rabatt tapte avskrivninger kr 4 057 440,00

Eventuelle rentebindingsavtaler kompenseres hvis overtas av kjøper.


Samlet oppgjør fra kjøper: Beløp
Estimert kjøpesum kr 4 057 440,00
Bankgjeld kr
Konserngjeld kr 50 000,00
Tilsammen kr 4 107 440,00
Estimert kjøpesum Narverødveien 40 C4 AS

Narverødveien 40 C4 AS
Basert på balanse pr. 31.12.18

Beregninger tapte avskrivinger Saldogruppe Beløp
Eiendomsverdi kr 4 900 000,00
Skattemessig saldoverdi teknisk (10%) J kr
Skattemessig saldoverdi bygg (2%) I kr
Skattemessig saldoverdi bygg (4%) H kr
Markedsverdi tomt kr
Rabattgrunnlag kr 4 900 000,00
Differanse rabattgrunnlag 00,00% kr –
Eiendomsverdi kr 4 900 000,00
Kundefordinger kr
Bankinnskudd kr 6 856,00
Bankgjeld kr
Konserngjeld kr -50 000,00
Leverandørgjeld kr
Annen kortsiktig gjeld kr
Rabatt tapte avskrivninger kr 4 856 856,00

Eventuelle rentebindingsavtaler kompenseres hvis overtas av kjøper.

 

Samlet oppgjør fra kjøper: Beløp
Estimert kjøpesum kr 4 856 856,00
Bankgjeld kr
Konserngjeld kr 50 000,00
Tilsammen kr 4 906 856,00
Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Selgers og Selskapets firmaattest og pantattest
 3. Meglerinformasjon fra kommunen
 1. Geoteknisk rapport
 2. Selskapets regnskap pr. 31.12.18
 3. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Selgers og Selskapets firmaattest og pantattest
 3. Meglerinformasjon fra kommunen
 4. Geoteknisk rapport
 5. Selskapets regnskap pr. 31.12.18
 6. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo