Nordre Kullerød 1, Sandefjord 

Moderne kontorbygg – 100% utleid til Nevion Europe AS
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Nordre Kullerød 1, Sandefjord

Sentral beliggenhet langs innfartsåren til Torp Lufthavn fra E18

Prisantydning

Kr 67.000.000  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Eiendommen er utleid til Nevion Europe AS orgnr. 976 584 201 løpende uten oppsigelse til 01.03.2024, leietager har opsjon på ytterligere leie i 5+5 år.

Årlig leie pt kr. 5.406.099 + mva. Ihht leiekontrakt skal leien indekseres med 100% av KPI hvert år.

Nevion Europe AS omsatte i 2017 for MNOK 319 og hadde et driftsresultat på MNOK 17,9.

Nordre Kullerød 1 er et kontorbygg oppført i 2008 BTA 3.825 m2. Bygningsmassen er tiltalende og med gjennomgående god standard.

Tomten er eiet med areal på ca 5 mål.

Eiendommen har en meget profilert beliggenhet langs innfartsåren til Sandefjord Lufthavn Torp fra E-18.

Prisantydning
Kr 67.000.000 (brutto eiendomsverdi)

Selskapsopplysninger
Salgsobjekt: Torp Kontorinvest AS Org. nr.: 914 093 015 (Selskapet)

Som eier hjemmelselskapet: Nordre Kullerød 1 AS

Org.nr.: 990 760 063

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i Selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Nordre Kullerød 1, 3241 SANDEFJORD

Kommune

Sandefjord

Hjemmelshaver

Nordre Kullerød 1 AS

Matrikkelnr

Gnr: 34, Bnr : 101

Tomt

4.972,5 m2


Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen har en meget profilert beliggenhet langs innfartsåren til Sandefjord lufthavn Torp fra E-18. Det er i området Fokserød/Kullerød innenfor en radius på 900 meter registrert over 600 foretak.

Avstander:
E-18: 0,5 km
Sandefjord lufthavn: 2,9 km
Oslo: 110 km
Skien: 50 km
Tønsberg: 20 km
Larvik Havn: 20 km

Befolkningsmengde Sandefjord kommune: 62.000

Opparbeidelse
Skrånende tomt, opparbeidet med asfalterte biloppstillingsplasser. Det er godt med plass på egen grunn. Det er etablert en del prydbusker og beplantning samt store plenarealer ved kontorbygget.

Grunnforhold
Antatt støpte betong fundamenter på steinholdige masser over fjell e.l. Det er antatt foretatt forsterkninger av fundamenter ved søylepunkter.

Tinglyste heftelser og servitutter
Erklæring/avtale tinglyst 21.06.2013 angående veirett, rett til å anlegge og vedlikeholde vann- og avløpsledninger og strømkabler mm. Se bilag 1.

Reguleringsplan- og bestemmelser

(evt. arealplaner)

Eiendommen er regulert til Kontor/industri i hht reguleringsplan fra 2000.

BYA = 50% og byggehøyde oppgitt til 11 meter. Jfr for øvrig reguleringsplan og vedtekter inntatt som bilag 2.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det foreligger ingen justeringsforpliktelser som skal overtas av kjøper.

Energiattester: 

Kontor Lager

Vi gjør oppmerksom på at energimerkene er av eldre dato. Jfr Bilag 5.

 

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
2008, oppført av Cosmic Bygg AS

Ferdigattest / brukstillatelse
Ferdigattest gitt 09.07.2008, jfr bilag 2

Konstruksjon / byggemåte / standard
Bygget er oppført med bærende stålchassis og innfellingselementer med bindverk av tre. Fasader er forblendet med polert naturstein. Overliggende betonghulldekker før isolasjon og tekking med Protanfolie.

El. anlegg
Det er hovedtavle for bygget i U. etg, anlegget er sikret i trafo med 800 amp. Hovedkurs er innstilt på 500 amp. Stiger til underfordeler for hvert plan (tavle UF A-B-C), det er 400 volt anlegg. Tavlene har automatkurser. Hoveddelen av anlegget er fra byggeår. Det er gjennomført tiltak med oppgraderinger og tilpasninger stedvis gjennom tiden.

Oppvarming
Oppvarming med panelovner og varmebatteri/varmegjenvinner i ventilasjonsanleggene.

Ventilasjon /kjøleanlegg/brann/VVS mm
Det er installert brannslanger i bygget. Det er installert brannvarslingsanlegg (Eltek) i bygget med sentral ved hovedinngangen. Anlegget er fra 2008. Eltek Delta Compact sentral.

Ventilasjonsanlegg for 1.-2. etg. er fra 2008, anlegget har 31 000 m3/h kapasitet, kjølebatteri, kjølemaskin integrert i aggregat. Varmebatterier og varmeveksler. Anlegget er i drift. Anlegget står på tak. Ventilasjonsanlegg for 3. etg. er fra 2008, anlegget har 15 000m3/h kapasitet, med Kjølebatteri, kjølemaskin integrert i aggregat. Varmebatteri samt varmegjenvinner. Anlegget står på mesanin. Det er kjølemaskin for datarom 2. etg. Stulzanlegg. Det er kjølemaskiner for data U. etg. Vest med DX Splitt Hitatchi 6 KW og Daikin i Backup. Det er kjølemaskiner for Data U. etg. øst med Stulz x 2.

Det er heis i bygget, levert av Kone, type Home 410.

Det er 6 brannslanger i bygget. Det er nøkkelsafe på fasade for brannvesenet/110 sentralen.

Vannrør med inntak i plast. Stoppekran og vannmåler på bøttekott i U. etg. Rør i bygget av rør i rør/plast og kobber. Avløpsrør i plast og stål fra i hovedsak 2008, opplyst offentlig tilknyttet.

3 x Varmtvannsbereder på 200 liter fra 2008 plassert i bøttekott for hvert plan.

Jfr for øvrig Tilstandsrapport i bilag 4.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA m2 Areal BRA m2
1.etg

Trapperom, tekjøkken. 2 toalettrom/garderobe, bøttekott, 3 kontorlokaler med diverse kontorer, møterom, arkiv/data, o.l. Garasje/produksjonsarealer.

1275 1150
2.etg

Inngang, Mottaksareal, Tekjøkken. 3 toalettrom/garderobe, bøttekott, 5 kontorlokaler med diverse kontorer, møterom, arkiv/data, o.l.

1275 1150
3.etg

Trapperom. 3 toalettrom/garderobe, bøttekott, 2 kontorlokaler med diverse kontorer, møterom, arkiv/data, o.l. Kantine, kjøkken, 3 felles møterom o.l.

1275 1150
Sum 3825 3450

Arealer er hentet fra Tilstandrapport utarbeidet av Helge Semb. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Brutto årlig leie: kr. 5.406.099 + mva.

Leietager. Nevion Europe AS org.nr. 976 584 201

Løpetid: 01.03.2024

Opsjon: Leier har rett til fornyelse for 2 perioder på 5 år. Husleien kan kreves regulert til markedspris, mens øvrige vilkår skal være uendret. Jfr Leiekontrakt bilag 3.

Garanti: Tot. garantibeløp NOK 6 500 000.

(Gable og Hiscox.)

Nevion Europe AS omsatte i 2017 for MNOK 319 og hadde et driftsresultat på MNOK 17,9.

Virksomheten består i hovedsak i utvikling, produksjon og salg av løsninger for profesjonell transport av videoløsninger til kringkastingsindustrien og telekom-industrien.

Fellesutgifter/Driftsavtaler
Leiekontrakt inngått på “bare house” vilkår, det vil si at Leietaker har ansvar for å så vel innvendig som utvendig vedlikehold. jfr for øvrig Leiekontrakt bilag 3

Eierkostnader 
Eier må bekoste forsikring, egen forvaltning samt evt. eiendomsskatt. Det er ikke eiendomsskatt i Sandefjord kommune. Jfr for øvrig Leiekontrakt bilag 3.

Kommunale avgifter
Årlig avgift vann kr. 4.308,04
Årlig avgift avløp kr. 6.491,28

Forsikring
Fullverdiforsikret i IF. Kr. 40.466 i årlig premie + husleietap 36 mnd.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og Servitutter
 2. Infoland Sandefjord Kommune
 3. Leiekontrakt Nevion Europe As
 4. Tilstandsrapport fra Metiri 1 AS v/Knut Røer
 1. Energiattester Og Forsikringspolise
 2. Selskapsinformasjon
 3. Aksjekjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og Servitutter
 2. Infoland Sandefjord Kommune
 3. Leiekontrakt Nevion Europe As
 4. Tilstandsrapport fra Metiri 1 AS v/Knut Røer
 5. Energiattester Og Forsikringspolise
 6. Selskapsinformasjon
 7. Aksjekjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Trond Stensholt

EIENDOMSMEGLER MNEF / PARTNER

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo