Larvik 

Forretningslokale/kontor
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Nansetgata 81

• Lettstelt næringseiendom på ett plan

• Leveres ledig/uten leietaker til kjøper

• Spennende beliggenhet med god profilering

• BTA ca. 293 m2

• Selveiertomt på ca. 651 m2

Prisantydning

Kr 2,4 mill.  + 2,5% dokument avgift

Info om eiendommen

Sammendrag

• Lettstelt næringseiendom på ett plan

• Leveres ledig/uten leietaker til kjøper

• Spennende beliggenhet med god profilering

• BTA ca. 293 m2

• Selveiertomt på ca. 651 m2

Prisantydning
Kr 2.400.000 + 2,5% dokument avgift

Selskapsopplysninger
Selger/hjemmelshaver: Strandberg Elektro AS, Org.nr.: 923 926 399

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rt@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Nansetgata 81, 3269 LARVIK

Kommune Larvik
Hjemmelshaver

Strandberg Elektro AS

Matrikkelnr

Gnr: 2005, Bnr : 30

Tomt

Selveier ca. 651 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Eiendommen er sentralt beliggende langs hovedfartsåre mellom Nordbyen og sentrum, god profilering.

Opparbeidelse
For det meste asfaltert rundt eiendommen, parkering

Grunnforhold
Selger er ikke kjent med noen form for forurensing av grunn

Annet/utviklingspotensiale
Man kan se for seg utvikling av bolig på eiendommen

Reguleringsplan- og bestemmelser
I anledning regulering av Nansetgata i 2012 er grunn reg. til boligformål. Når det gjelder bruk av bygningen, foreligger det ferdigattest på næringsbygg fra 1985

Energimerke
Energimerke har farge: “FARGE”
Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Situasjonskart

 

 

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Oppført på 1960 tallet, ombygget 1985.

Ferdigattest / brukstillatelse
Ferdigattest foreligger

Konstruksjon / byggemåte
Bygget har fundamenter av betong, antagelig på morene. Gulv på grunn av betong. Yttervegger dels av leca, dels av siporex blokker. Vegger er utvendig kledd med Isola plantpanel. Yttervegger er delvis utforet og isolert innvendig. Bærende konstruksjoner dels av stål, dels av betong. Vinduer vesentlig med isolerglass

Carporten på siden av bygget, er oppført i søyler og dragere av stål

Tak
Flatt papptekket tak av siporex elementer på hovedbygget

Carport har Pulttak, tekket med bølgeblikk av glassfiber

Oppvarming
Elektrisk oppvarming

El. anlegg
El-skap med 25 kurser

Ventilasjon
Ventilasjonsanlegg til kjøling

El. anlegg
Enkel standard

Diverse
Det er ingen justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter tilknyttet eiendommen

Arealoversikt:

Hovedbygg

Etasje Type Areal Areal BTA m2
1.etg

Butikklokale, lager, kontor, wc, teknisk, trafo rom m.m.

293 m2

1.etg

Carport

Sum 

293 m2

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Ledig areal
Eiendommen leveres ledig/utan leieforhold til kjøper

Driftsavtaler
Brøyteavtale som kan avsluttes dersom ønskelig

Skattetakst
Det er ikke eiendomsskatt i Larvik

Kommunale avgifter
Se vedlegg

Forsikring
Eiendommen er forsikret

Ligningsverdi
Blir fastsatt etter overdragelse

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Selgers firmaattest
 2. Grunnboksutskrift
 1. Meglerinformasjon fra kommunen
 2. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Selgers firmaattest
 2. Grunnboksutskrift
 3. Meglerinformasjon fra kommunen
 4. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo