Tønsberg 

Prosjekt, 9 enheter
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Semsbyveien 71 B

Eiendommen består av en næringseiendom, en enebolig og en ubebygget tomt. Disse enhetene utgjør boligprosjektet på 9 enheter, dvs. 6 leiligheter, en tomannsbolig og en enebolig. Prosjektet er detaljregulert og reguleringsplan og tegninger er vedlagt.

Sentral beliggenhet på Sem, 2. og 3. rekke fra Semsbyveien. Areal BRA ca. 533 m2 + en tomannsbolig og en enebolig.
Tre selveide tomter som til sammen utgjør ca. 2,9 mål.

Prisantydning

Kr 4,5 mill. + 2,5% dokument avgift

Info om eiendommen

Sammendrag

Eiendommen består av en næringseiendom, en enebolig og en ubebygget tomt. Disse enhetene utgjør boligprosjektet på 9 enheter, dvs. 6 leiligheter, en tomannsbolig og en enebolig.

Prosjektet er detaljregulert og reguleringsplan og tegninger er vedlagt.

Sentral beliggenhet på Sem, 2. og 3. rekke fra Semsbyveien.

Areal BRA ca. 533 m2 + en tomannsbolig og en enebolig

Tre selveide tomter som til sammen utgjør ca. 2,9 mål.

Prisantydning
Kr 4.500.000 + 2,5% dokument avgift

Selskapsopplysninger
Selger/hjemmelshaver: Program Omega AS Org. nr.: 967 675 784

Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Tveiten mail: rune.tveiten@q4.no mob: 907 65 234

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Semsbyveien 71 B, 3170 SEM

Kommune Tønsberg
Hjemmelshaver

Program Omega AS

Matrikkelnr

Gnr. 44, Bnr. 3 og 12, samt gnr 43, bnr 73

Tomt

Selveiertomter, ca. 2,9 mål


Beliggenhet/områdebeskrivelse
Prosjektet er sentralt beliggende på Sem. Området er preget av enebolig og tomannsboliger. Kort vei til sentrum med skole, barnehager, idrettsanlegg og forskjellige butikker.

Tomt
Opparbeidelse
Eiendommen består av en næringseiendom, en enebolig og en ubebygget tomt.

Grunnforhold
Selger er ikke kjent med noen spesielle forhold i grunn.

Utviklingspotensiale
Eiendommen/prosjektet er tiltenkt og regulert for 9 enheter.

Tinglyste heftelser og servitutter
Gbnr.44/3
1964/503646-1/91 14.09.1964 SKJØNN
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn

Gbnr. 44/12
1915/900191-1/91 17.06.1915 ERKLÆRING/ AVTALE.
Plikt til å flytte en grind m.m. etter forlangende av gnr. 44, bnr. 19

Reguleringsplan- og bestemmelser (evt. arealplaner)
Egen reguleringsplan for Semsbyveien 71 B m.fl.
Plan ID: 0704 20160142

Energimerke
Eiendommen er ikkje energimerket.

Situasjonskart

Bygningsbeskrivelse

Enebolig m/uthus
Eksisterende enebolig og uthus fra ca. 1920 anbefales å rives, se vedlagte tilstandsrapport.
Areal 1. etg. 65 m2, areal 2. etg. 65 m2 og kjeller ca. 16 m2. Uthus/garasje på 44 m2 inklusiv 11 m2garasje.

Reguleringsplan beskriver oppføring av en ny enebolig.

Næringseiendom
Består av næringsbygg med kontor og diverse lokaler i 1. etasje, leilighet i 2. etasje og kjeller med diverse rom. Oppført ca. 1969 og med grunnflate på ca. 300 m2.

Denne eiendommen i to etasjer er tiltenkt 6 leiligheter med utgangspunkt i eksisterende bygningsmasse.

Uthus
Frittstående uthus (f AA) mot Jahnsensvei skal bevares og fungere som sykkelparkering/boder felles for leilighetsbygget.

Arealer er ca. areal målt på tegninger, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen Justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter tilknyttet eiendommen.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Alle bygninger leveres ledig og utan leieforhold.

Kommunale avgifter
Se kommunale info. fra Tønsberg kommune i vedleggene samt Mail datert 05.03.2019. Her beskrives dagens avgifter samt de fremtidige.

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes av kjøper.

Budgiving
Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Kontrakten begrenser selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner og andre krav overfor selger må fremsettes senest 1 år etter overtagelse.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet.
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/ teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.

Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos

megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, skal følgende gjelde:

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Selgers firmaattest og panteattest
 2. Grunnbokutskrift og tinglyste servitutter
 3. Meglerinformasjon fra kommunen
 1. Støyvurdering, plan beskrivelse, risikovurdering
 2. Tilstandsrapport (bolig)
 3. Kjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Selgers firmaattest og panteattest
 2. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 3. Meglerinformasjon fra kommunen
 4. Støyvurdering, plan beskrivelse, risikovurdering
 5. Tilstandsrapport (bolig)
 6. Kjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Rune Tveiten

TRANSAKSJONER/EIENDOMSMEGLER MNEF

Tlf +47 907 65 234
E-post rt@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo