Holmestrand

kombinasjonslokaler med stor tomt ved E-18
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

BENTSRUDVeien 14

Eiendommen ligger meget sentralt og fordelaktig nær av-og påkjøring til E-18 utenfor Holmestrand. Næringseiendom består av en kombinasjon av lager, lett produksjon og kontorareal. 

Prisantydning

Kr 11,5 mill.  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Sammendrag
Eiendommen Bentsrudveien 14 ligger meget sentralt og fordelaktig nær av-og påkjøring til E-18 utenfor Holmestrand.

Næringseiendom oppført i 2001 består av en kombinasjon av lager, lett produksjon og kontorareal. Frittliggende lagerbygg er oppført i 2016.

Samlet BTA 1.044 m2 hvorav Hovedbygg BTA 840 m2 og Lagerbygg BTA 204 m2.

Eiendommen er pt benyttet av eiers selskaper, men er tenkt overdratt kjøper uten leieforhold.

5.132 m2 eiet tomt.  Drøye 3 mål er i dag benyttet av eksisterende bebyggelse og bruk. Disse arealer er opparbeidet og asfaltert. Den nordøstre delen av tomten, ca 2 mål, er ferdig opparbeidet med kultet/grus dekke. Her ligger det et potensiale for videre utvikling, jfr for øvrig Reguleringsbestemmelser i Bilag 2.

Prisantydning
Kr 11.500.000   (brutto eiendomsverdi ved kjøp av AS)

Selskapsopplysninger
Selger: Kristoffersen Holding AS

Salgsobjekt: Bentsrudveien 14 AS
Org.nr.: 921 838 670

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Trond Stensholt mail: ts@q4.no mob: 907 37 072

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse Bentsrudveien 14,  3083 HOLMESTRAND
Kommune Holmestrand
Hjemmelshaver

Bentsrudveien 14 AS

Matrikkelnr

Gnr: 10, Bnr : 58,

Tomt

5.132 m2 eiet

Beliggenhet/områdebeskrivelse

Næringseiendom beliggende på Bentsrud næringsområde  med kort og grei adkomst til E-18 så vel nordgående som sydgående.  Det er ca 2,5 km til Holmestrand sentrum.

Avstander:

Sandefjord Lufthavn Torp 43 km
Tønsberg 26 km
Drammen 38 km
Oslo 78 km
Larvik Havn 58 km

Tomt
5.132 m2 eiet tomt. Hvorav ca 3 mål er opparbeidet med asfalt med parkerings- og manøvreringsareal og Ca 2 mål mot nordøst er opparbeidet med kultet/grus dekke. Sistnevnte areal vurderes med potensiale for videre utnyttelse jfr reguleringsplan.

Situasjonskart

Situasjonskart

Tinglyste heftelser og servitutter
Jfr Bilag 1

Reguleringsplan- og bestemmelser
I reguleringsplan Vestfold Næringspark II fra 2005 avsatt til Industri/Kontor. TU = 200% med gesimshøyde 15 meter. Se forøvrig reguleringsplan og utfyllende bestemmelser til kommuneplan mm bilag 2.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Justeringsforpliktelse tilknyttet selskapet:

Oppført lagerbygg, 2016;    kr.  985.456, mva. 246.364

Selger skal ikke ha ansvar for disse etter overdragelsen.

Energiattest: Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Bygningsbeskrivelse

Hovedbygning

Byggeår
Hovedbygning er oppført i 2001

Konstruksjon/Byggemåte/Teknisk info mm

Drenering
Bygget på en pute av drenerende masse.

Grunn og fundamenter
Bygget er oppført på støpt plate på mark. Forsterkede fundamenter for bæring. Ligger mest sannsynlig på en pute av grus/drenerende masser.

Ytterveggskonstruksjon
Bygget med bærekonstruksjon i stål. Yttervegger i elementer, stålplater innvendig/utvendig og fylt med skum.

Fasader
Stålplater, som er yttersiden av veggelementet.

Utvendige dører og vinduer
Det er montert isolerglass vinduer og isolerte kjøreporter. Det er montert automatiske persienner på alle vinduer mot fasader med sol.

Takkonstruksjon
Bærekonstruksjon i stål. Isolert med mineralull.

Taktekking
Taket er tekket med stålplater.

Innvendige overflater gulv
Gulvene i kontor delen av bygget er belagt med vinylbelegg.

Innvendige overflater vegg
Ytterveggene har metalloverflaten fra elementet. Det vesentlige av innervegger er med systemvegger.

Innvendige overflater himling
Plater i himlingene.

Kjøkkeninnredning
Enkelt laminat kjøkken.

Ventilasjon primæranlegg
Det er montert ventilasjonsanlegg med kjøling. Det er montert varmepumpe luft/luft.

Elektrisk primæranlegg
Standard godt utbygget 400v el.anlegg. All belysning i himlinger 2 etasje er med nye led lamper. Led lamper også i utelamper.

Annet
Det er ikke montert heis i bygget.

Lager

Byggeår lager
Lager er oppført i 2016

Konstruksjon/Byggemåte/Teknisk info mm

Bygning generelt
Konstruksjonsmessig bygget som hovedbygget.

Enklere standard og kun asfalterte gulvet. Det er montert en mesanin på ca 50 m2. 

Ferdigattest / brukstillatelse
Jfr Bilag 2 til prospekt


Arealer hovedbygg:

Etasje Bruttoareal
BTA m2
Bruttoareal
BRA m2
Kommentar
1.etasje 500 475 Inngangsparti, toaletter, kontor, trimrom, lager/produksjonslokale og garasje
2.etasje 340 329 Kontorer, møterom og kantine/kjøkken.
Sum bygning 840 803

Sidebygg

Etasje Bruttoareal
BTA m2
Bruttoareal
BRA m2
Anvedelse
1.etasje 204 190 Lager
Sum bygning 204 190

Arealer er hentet fra takst og ikke kontrollert av megler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon

Økonomiske nøkkeldata
Eiendommen overtas uten leieforhold.

Kommunale avgifter
Vannavgift kr. 13.476
Avløpavgift kr. 10.579

Eiendommen har ikke vannmåler.

Forsikring
Kjøper må besørge egen forsikring

Estimert kjøpesum

Estimert kjøpesum

Salgsprosess

Salgsprospekt

Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

 Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som som salg av 100 % av aksjene i eierselskapet til eiendommen.

Budgivning 
Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag.

Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark – up).
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpstilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding. 

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Takst
 1. Info om Bentsrudveien 14 AS
 2. Aksjekjøpekontrakt
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter
 2. Meglerinformasjon fra kommunen
 3. Takst
 4. Info om Bentsrudveien 14 AS
 5. Aksjekjøpekontrakt

   
Last ned dokumenter

 

Kontakt megler

Trond Stensholt

EIENDOMSMEGLER MNEF / PARTNER

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo