Porsgrunn 

KONTOREIENDOM

Porsgrunn 

KONTOREIENDOM
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Sverres gate 20

Sverres gate 20 er et kontorbygg som leies ut til NAV Familie- og pensjonsytelser. 
Eiendommen ligger sentralt i Porsgrunn sentrum og har ca. 43 p-plasser

Prisantydning

Kr 28,5 mill.  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Årlig leieinntekter vil fom. 15.10.2019 utgjøre ca. kr. 2.255.000,-

Sverres gate 20 er et kontorbygg som er oppført i 1971 i tre etasjer + kjeller.

Samlet BTA 2.519 m2. Totalrenovert for NAV i 2009, og er meget godt vedlikeholdt.

Eiendommen leies ut til NAV Familie- og pensjonsytelser. Leiekontrakten løper til 15.10.2024.

Eiendommen ligger sentralt i Porsgrunn sentrum, gangavstand til buss og togforbindelse. Ca. 35 min fra Sandefjord lufthavn Torp.

2.488 m2 selveiet tomt. Ca. 43 p-plasser.

Prisantydning
Kr 28.500.000,- (brutto eiendomsverdi)

Salgsobjekt:
Sverres gate 20 AS, org.nr.: 991 939 350

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ola Larsen mail: ola.larsen@q4.no mob: 907 82 692

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Sverres gate 20, 3916 Porsgrunn

Kommune Porsgrunn
Hjemmelshaver

Sverres gate 20 AS

Matrikkelnr

Gnr: 200, Bnr : 2920

Tomt

2.488 m2

Beliggenhet/områdebeskrivelse
Sverres gate 20 ligger meget sentralt i Porsgrunn sentrum. Nært til buss og jernbanestasjonen.

Avstander:

E-18 4 km
Sandefjord Lufthavn 45 km
Oslo 156 km
Skien sentrum 9 km

Tomt
Eiet tomt på 2.488 m2. Tomten er flat og har asfalterte parkeringsarealer.

Parkering
Ca. 43 merkede p-plasser

Tinglyste heftelser og servitutter
Diverse avtaler – Jfr Bilag 1 Grunnbok og servitutter

Reguleringsplan- og bestemmelser
Kommundelplanen for Sentrum viser eiendommen som offentlig bygg.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det er ingen justeringsforpliktelse ved denne transaksjonen.

Energimerke
Energimerke har farge: Grønn D

Situasjonskart

Områdekart:

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
Oppført i 1971.

Totalrenovert i 2009.

Ferdigattest / brukstillatelse
Jfr Bilag 2 Infoland Porsgrunn Kommune

Konstruksjon / byggemåte
Bygningen er oppført i plasstøpt betongkonstruksjoner. Utvendig kledd med teglstein, innmurt kunst. Flatt tak og takoppbygg tekket med kobberplater.

Standard
Bygningen fremstår meget ryddig og velholdt med en gjennomgående god standard.
Det er belegg på gulv.
Vegger er malt.
Systemhimlinger i tak.
Meget smakfull innredning, med lyse kontorer og fellesområder.
Det er lagt vekt på universell utforming.
Det er byttet vinduer, og etterisolert innvendig i forbindelse med renoveringen i 2009. Fasaden er rehabilitert i 2000.
Det er heis i bygget.

Arealoversikt:

Etasje Type areal Areal BTA
Kjeller Lager 610 m2
1.etg. Kontorer 654 m2
2.etg. Kontorer 610 m2
3.etg. Kontorer 610 m2
4.etg. Teknisk rom 35 m2
Sum 2.519 m2

Arealer er hentet fra tegninger og er ikke kontrollert av megler. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leieoversikt

Økonomiske nøkkeldata
Årlig leie NOK 2 259 901,- 1, inklusiv leie av p-plasser på NOK 160 001,-.

60% KPI regulering hvert 3. år på ordinær leie – neste gang i 2022. Parkeringsleieavtalen justeres hvert år med endringen i KPI. Denne avtalen kan sies opp av hver av partene med 3 måneders oppsigelse.

Estimert skattemessige saldoverdier
pr. 31.12.2018

Bygg, 2 % kr. 19.274.824,-
Tekniske anlegg, 10% kr. 2.985.500,-
Skattemessig verdi tomt: kr. 5.300.000,-

Ledig areal
Ledig areal i kjeller på ca. 610 m2 (lager).

Fellesutgifter
Leietagere betaler alle driftsutgifter i egne lokaler som: strømforbruk, renhold, forsikring av egen innredning. I tillegg betales felleskostnader.

Eierkostnader
Utleier betaler forsikring og eiendomsskatt, samt utvendig vedlikehold og utskiftning av tekniske anlegg når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte.

Forsikring (2018) kr. 10.792,-.
Eiendomsskatt (2018) ca. kr. 58.000,-.

Service og driftsavtale

Aktivitet Leverandør
Brann Elektro 4
Nødlys Elektro 4
Elektro / IK Elektro Elektro 4 / EVR Norge

Heisalarm

Securitas

Overføring brannalarm

Safetel

Ventilasjon

Teleklima

Røykventilasjon

Overlys AS

Heis

Reber Schindler heis

Vannrensing

Niprox AS

Driftsavtale

Newsec

Renhold

Miljø Service AS

Brøyting og strøing

Telemark Park og Hageanlegg AS

Kommunale avgifter
Jfr bilag 2 Infoland Porsgrunn Kommune
Kommunale avgifter kr. 76.072,-

Forsikring
Forsikret i Berkley, samlet premie 2018:
kr. 10.792,-

Leietakeroversikt

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som salg av 100% av aksjene i eierselskapet til eiendommen.

Budgiving
Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag. Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

 • Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.
 • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt.
 • Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
 • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark – up).
 • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/ miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/ mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Porsgrunn kommune
 3. Leiekontrakt med tillegg
 1. Årsregnskap 2017 / Perioderegnskap 2018
 2. Aksjekjøpskontrakt
 3. Forenklet tilstandsrapport
Bilagsliste
 1. Grunnboksutskrift og servitutter
 2. Infoland Porsgrunn kommune
 3. Leiekontrakt med tillegg
 4. Årsregnskap 2017 / Perioderegnskap 2018
 5. Aksjekjøpskontrakt
 6. Forenklet tilstandsrapport

   Last ned dokumenter

Kontakt megler

Ola Larsen

DAGLIG LEDER / EIENDOMSMEGLER MNEF

 

Tlf +47 907 82 692
E-post ol@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 97 00 44 44 | post@q4.no

Q4 logo