Sandefjord

Investeringsobjekt ved Sandefjord Lufthavn Torp

Sandefjord

Investeringsobjekt ved Sandefjord Lufthavn Torp
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Hangarveien 21

Profilbygg i betong og glass – høystandard kontorbygg.

Prisantydning

Kr 33 mill.  (brutto eiendomsverdi)

Info om eiendommen

Sammendrag

Årlig leie 2021 er stipulert til kr. 3.478.000 + mva. (forutsatt 1,6% økning i KPI)

Dagens leieinntekt inkluderer samtlige kostnader som bl.a. strøm, fiber, rengjøring/renovasjon, kantinedrift, møbler, snerydding mm.

Det er i tillegg et leiepotensiale på kr. 800.000 (+ evnt leie av møbler, fiber og kantine) på ledige arealer.

Hangarveien 21 er et kontorbygg oppført av Buer Entreprenør i 2010. Bygget er et profilbygg i glass og betong med særpreg og gjennomgående god standard med mange finesser som hever standard.. Takstmann mener at bygget er gjennomført og gir godt inntrykk samt at det er bygget med tanke på lite vedlikehold.  Jfr. For øvrig Bilag 4 Tilstandsrapport

BTA 2.920 m2.

Tomten er eiet med areal på 4,7 mål.

Eiendommen har en profilert beliggenhet ved Sandefjord Lufthavn Torp med utsikt til flytårnet, flystripa og terminalen, samt nær og lett adkomst til E-18.

Bane NOR har også offentliggjort at de ønsker ny intercity stasjon på Torp i forbindelse med ny trase mellom Tønsberg og Sandefjord. 

Prisantydning
Kr 33.000.000 (brutto eiendomsverdi)

Selskapsopplysninger
Salgsobjekt/hjemmelshaver: Andersen & Eftedal Eiendom AS
Org.nr.: 997 818 326

Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt: 

Trond Stensholt tlf 907 37 072 – mail: ts@q4.no

Eiendomsopplysninger

Eiendommen:

Adresse

Hangarveien 21, 3241 SANDEFJORD

Kommune Sandefjord
Hjemmelshaver

Andersen & Eftedal Eiendom AS

Matrikkelnr

Gnr: 27, Bnr : 35,

Tomt

4.708,2 m2

Beliggenhet / områdebeskrivelse

Fantastisk beliggenhet ved Sandefjord lufthavn Torp.

Avstander:

Sandefjord Lufthavn Torp:        0,5 km
E-18                                      :        2,5 km
Larvik Havn                         :      22 km
Sandefjord                          :      10 km
Tønsberg                             :      24 km
Oslo                                      :   117 km

 Situasjonskart
Områdekart

Tomt
Tomtekart – se vedlegg

Opparbeidelse
Tomten er asfaltert og opparbeidet med markerte biloppstillingsplasser. Flere av disse har ladestasjon for el-bil. I tillegg er det opparbeidet grøntareal.

Grunnforhold/Fundamenter
Støpt betong fundamenter på stabile masser som sprengstein over fjell. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Jfr for øvrig tilstandsrapport Bilag 4.

Tinglyste heftelser og servitutter
2010/442455 Bestemmelse om vann/kloakk
2017/654651 Bestemmelse om vei
2017/766829 Bestemmelse og vann-/kloakkledning

Ovennevnte heftelser overtas av kjøper. Jfr for øvrig Grunnbok og serviutter Bilag 1.

Reguleringsplan- og bestemmelser
Eiendommen er regulert til Kontor TU = 60%. Jfr for øvrig reguleringsplan og vedtekter innatt som Bilag 2.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Det foreligger ingen justeringsforpliktelser som skal overtas av kjøper.

Energiattest: Megler har oppfordret Selger til å innhente energiattest for eiendommen. Så lenge Energiattest ikke foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød.

Bygningsbeskrivelse

Byggeår
2009/10

Ferdigattest / brukstillatelse
Ferdigattest datert 22/12-2009, jfr Infolandopplysninger i Bilag 2.

Konstruksjon / byggemåte /Standard
Gjennomført bygg med mange detaljer som gir et meget godt inntrykk. Normal god standard, men med en del finesser som hever kvaliteten og opplevelsen. Bygget er bygget med tanke på lite vedlikehold gjennom levetiden og har god tilstand.

Fundamenter og gulv av betong på fjell. Yttervegger med bærende konstruksjoner i betong kombinert med isolert bindingsverk. Vegger er utvendig kledd med profilerte aluminiumsplater. Etasjeskiller av plattendekker. Spesialvinduer i aluminium for skjerming mot flystøy og med lysavskjerming. Automatiske persienner mot syd. Flatt tekket tak. Kjeller har kjøreport. Fri takhøyde er ca 3,2 m. Overflater av betong. Det er også satt opp enkle delvegger. Benyttes om lager, men kan omgjøres til parkering. Deler av kjeller er tekniske rom.

Fellesareal har vesentlig slipte betongoverflater. Noen kontorer, samt alle hotellrommene har varmebehandlet ask på gulv, malt gips på vegger og systemhimling med armaturer og downlights. De resterende kontorer og møterommene har slipte betonggulv, lyse systemvegger og systemhimling med lys. Alle kontorer har glassvegger mot korridor. “Auditoriet som også fungerer som lobby, har sittebenker og trapp i varmebehandlet ask. Toaletter har betong på gulv, vegger og systemhimling.

Heis med kapasitet på 400 kg. Jfr Tilstandsrapport Bilag 4.

Oppvarming, ventilasjon /kjøleanlegg/brann mm
Moderne alarmanlegg med de fleste funksjoner, oppkoblet mot vaktselskap. Adgangskontroll. Moderne ventilasjonsanlegg med kjøling og varmegjenvinner.

Varmepumpe. Panelovner med energiprogram. Lys med fotoceller.

Varmekabel m/snø automatikk ute ved hovedinngang og ved varemottak.

Det må påregnes evt videreføres service/vedlikeholdsavtaler på VVS – heis- elektro- ventilasjon o.l. Jfr Tilstandsrapport Bilag 4.

El.anlegg
2 x El skap, hovedsikring 125 amp. 60 kurser.
Elanlegg oppgradert i 2018 til dagens standard. Jfr Tilstandsrapport Bilag 4.

Arealoversikt

Etasje Bruttoareal
BTA m2
Bruksareal
BTA m2
Anvendelse
Kjeller 1091 1041 Lager, arkiv, teknisk rom, rom for ventilasjon og rømningsvei
1.etg. 912 875 Kontorer, møterom, hotellrom, auditorium, kantine, atrium, bad, toaletter, resepsjon/aula, trapperom og teknisk rom.
2.etg. 917 880 Kontorer, møterom, hotellrom, kontorlandskap, bad, toaletter, bøttekott, trapperom og teknisk rom.
Sum bygning 2920 2760

Arealer er hentet fra tilstandsrapport, og selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Økonomisk informasjon/leietakeroversikt

Økonomiske nøkkeldata
Årlig leie pt. kr. 3.478.000 + mva. (forutsatt 1,6% økning i KPI).  Ihht leiekontrakter skal leien indekseres med 100% av KPI hvert år.

Dagens leieinntekt inkluderer samtlige kostnader som bl.a. strøm, fiber, rengjøring/renovasjon, kantinedrift, møbler, snerydding mm.

Det er i tillegg et leiepotensiale på kr. 800.000 (+ evnt leie av møbler, fiber og kantine) på ledige arealer.

Jfr Leiekontrakter og leieoversikt i Bilag 3

Kommunale avgifter (2018)
Årlig avgift vann kr. 7.575
Årlig avgift avløp kr. 11.745

Det er ikke eiendomsskatt i Sandefjord Kommune.

Forsikring
Fullverdiforsikret

Estimert kjøpesum

 

Salgsprosess

Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Q4 Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. ( Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført som som salg av 100 % av aksjene i eierselskapet til eiendommen.

Budgiving
Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag.

Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:

Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis.

  • Eiendommen selges ”as-is”, i hht. vedlagt kjøpekontrakt.
  •  Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
  • Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark – up).
  • Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Due diligence
Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due diligence materialet er strukturert i henhold til bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver mener at bilagslisten ikke er dekkende, må eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon fremgå av tilbudet. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.

Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11). 

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt § 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilagsliste
Bilagsliste

   Last ned dokumenter

Kontakt megler

Trond Stensholt

Transaksjoner/Eiendomsmegler MNEF

 

 
Tlf +47 907 37 072
E-post ts@q4.no

Q4 Næringsmegling | Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg | Tlf 970 04 444 | post@q4.no

Q4 logo